Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2021-01-15 10:44 i Termiten Mariestad
Förskola
Barnen är intresserade av olika rörelser. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska begreppet genom olika material, tekniker och tillvägagångssätt.

Innehåll

 

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Vi har sett att barnen intresseras sig för många olika slags rörelser. Tex vattnets, ballongens. skuggans, ljusets, kroppens, rockringars, djurs och bollens rörelser.

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Barnen ska få möjlighet att utforska och fördjupa sina tankar kring fenomenet rörelse. 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Tillför material för att det ska få möjlighet till utveckling och lärande. Barnen ska få möjlighet att använda material hela dagen. En pedagog finns tillhands under hela dagen.

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vill behålla deras nyfikenhet och lusten till att lära. Att man som barn känner att man blir lyssnad på utifrån ens intressen.

 

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Att vi är med barnen under hela dagen och att vi iakttar deras kroppsspråk vilket undersökande ger barnen uttryck för genom sina handlingar. Vi ser till att det finns material som de kan undersöka och tillför material allteftersom. Vi delar in oss i mindre grupper och introducerar material.

Hur dokumenterar vi?

Vi tar bilder, filmar och skriver ner. Vi använder även bilder och filmer alla ges möjlighet att återbesöka händelsen.

 

Vems ansvar? 

Arbetslaget.

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

Hur kan vi fördjupa undersökandet? Vad behöver vi tillföra/erbjuda för att nå en fördjupad förståelse? (Kan tex handla om material, miljöer, tekniker, upplevelser, vilka andra barn som är med mm.)

(Konkret planering som skrivs på erbjudandeprotokoll.)

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

MÅL 1: Skapa en hållbar organisation som främjar barns utveckling och lärande.

 

På vilka sätt stödjer vår organisation barnens utveckling och lärande? 

Vad har vi sett att organisationen har lett till för utveckling och lärande hos barnen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad behöver vi utveckla/förändra för att sträva mot målet?

 

MÅL 2: Förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger skapar förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer.

 

På vilka sätt har vi förbättrat vår gemensamma strategi?

Har vi lyckats skapa förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer?

Om ja, på vilka sätt?

 

Om nej, hur kan vi göra istället för att sträva mot målet?

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: