Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Skapad 2021-01-15 11:28 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Vi vill ta tillvara på barnens lekförmåga och sprida den kunskapen vidare till andra kompisar på Hasslebo, våra kompisar Ugglan Uno, Lillfot och Kung älga har fått ett högt värde och status som vi vill värna om, deras avtryck speglar hur hemvist Lila arbetar med empati, värde ord och den sociala dimensionen.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Barnen får en gemensam upplevelse och introduktion vid termin start Januari 2021 av pågående projekt ”hoppfulla steg för vår planet” i form av en dramatisering av boken ”Igelkotten klarar sig själv” skriven av Ulf Stark och Ann Chatrine Sigrid Ståhlbergs. Dramatiseringen öppna upp för barnens tankar och förundran, varför blir igelkotten rädd för räven? Varför blir björnen och igelkotten trötta på vintern? Kan björnar och igelkottar bli vänner? Utifrån läslyftet skapa och kommunicera finns en vision om att med pågående temaprocess arbeta rhizomatiskt där ett lärande inte sker i en tydlig progression och linjärt, utan rör sig i olika riktningar och använda sig av ett moltimodalt lärande med bilder, symboler, text, litteratur genom olika uttrycksformer och pedagogiska verktyg blir grunden i barnens utbildnin. Att inspirera, tydliggöra och sammanfläta pågående projekt Hoppfulla steg för vår planet, hållbar utveckling mot den sociala dimensionen med (läslyftet) skapa och kommunicera. Barnens visar intresse kring att leka, dramatisera, fantisera och återberätta sagor och dramatiseringar som det fått erfara. Barnen påvisar en nyfikenhet att skapa fortsättning kring dramatisering som gestaltas i den fria leken. Det kommunicerar mellan varandra på så vis med ett tydligt kroppsspråk, verbalt och även från bilder och text gestaltningens innehåll. Intresset för bokstäver, symboler och ord växer mer och mer fram. Utifrån observation, dokumentation och reflektion vill vi skapa undervisning där barnens visade intressen för temat och skapa och kommunicera vill vi erbjuda barnen undervisning där de kan skapa egna berättelser utifrån våra kompisar ugglan Uno, Lillfot och Kungälv samt utifrån våra böcker. Barnen ska erbjudas en utbildning i variation och med olika infallsvinklar och pedagogiska verktyg, där barnens intresse och kunnande kan äga utbildningen till ett vidare lärande inom det valda området.

 

Mål:

 

Samtolkning

Målet är att ta till vara på barnens olikheter och deras specifika kunskaper och intressen till ett gemensamt arbete, där vi synliggör att olikheter är bra och att alla behövs på olika sätt. Att ta tillvara på ”vi” känslan och starka barnens förmåga att samarbeta och samspela. Syftet är att få en balans och harmoni i gruppen där vi tillsammans skapar en berättelse där vi tar vara på barnens visade intresse och nyfikenhet kopplat till pågående projekt hållbar utveckling”hoppfulla steg för vår planet” mot den sociala dimensionen och läslyftet skapa och kommunicera. Vi vill skapa möjligheter för barnen att vidare utveckla kring  det sociala samspelet, alternativa sätt att kommunicera, skriftspråk, berättande, lek/dramatisering, fantasi och inlevelse. Vill öka barnens kunskap att ta tillvara på varandras kompetenser, proximala utvecklingszonen och få en förståelse över att olikheter behövs i en hållbar värld. 

 

Välj och koppla läroplansmål längst ner på denna sida genom att klicka på "lägg till - läroplan" .

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Möte

lek och dramatisering (dramatisering av pedagoger)

skriftspråk

musik

skapa

konstruktion

digitala verktyg  

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Barnen ska med olika uttrycksformer skapa en egen berättelse utifrån våra vänner Ugglan Uno, Lillfot och Kung älg. Här ser vi att barnens olikheter kommer gynna temats process, för att skapa en berättelse eller saga behövs barnens olika kunskaper och intressen, exempelvis språk, matematik, naturkunskap, skriva, rita, skapa, digitala verktyg, fantasi, inlevelse, berättande, konstruktion, musik, iscensättning av eventuell scen där berättelsen kan lekas, dramatisera och gestaltas.

Hur ska vi göra(form)?
i mindre grupper börjar vi möte, där barnens idéer och tankar skrivs ner, hör får barnen inflytande i sin utbildning och delaktiga i processens från start. Vad ska vår berättelse handla om? Vilka karaktärer? Hur ska vår berättelse börja? Var ska berättelsen utspela sig? Vem ska få ta del av vår gemensamma saga?

Vem/vilka(aktörer)?
Barn födda 2016 och pedagoger

Var(ute-inne-rum-plats)?

universalt

När?

Under barnens och utbildningens vistelsetider

Varför?

Vi vill ta tillvara på barnens lekförmåga och sprida den kunskapen vidare till andra kompisar på Hasslebo, våra kompisar Ugglan Uno, Lillfot och Kung älga har fått ett högt värde och status som vi vill värna om, deras avtryck speglar hur hemvist Lila arbetar med empati, värde ord och den sociala dimensionen. 

Dokumentation

 

Genomförande

I möte med barn, reflektion, observation och dokumentation som film och fotografering. Delat ansvar över dokumentation och barnen är en stor del av dokumentationen under processen. Fokus på dokumentationerna är skriftspråk, socialtsamspel och ett synliggörande av processen.

 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.         

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: