👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2021-01-17 10:52 i Västertorpsskolan Stockholm Grundskolor
Temaarbete om rymden kopplat till svenska och bild.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
I det här temat kommer du få lära dig mer om rymden; solen, månen, stjärnor, planeter och hur livet uppstod på vår planet. Du kommer också få bekanta dig med några myter kring stjärnbilder och skriva egna texter både berättande och faktatext. Låt äventyret börja!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

- Utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

- Utveckla förmågan att använda en historisk referensram.

- Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur samt söka information från olika källor och värdera dessa.

- Utveckla förmågan att skapa bilder och undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll

- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Årstidsväxlingar.

- Myter och berättelser om natur och naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. Berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön samt dokumentation.

- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

- Att lyssna och återberätta.

- Berättande texter och poetiska texter från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av sagor och myter. Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

- Informationssökning och källkritik.

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter.

- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.

- Bildframställning.

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi kommer att se filmer och läsa faktatexter om rymden, solen, månen, stjärnorna, planeterna och det första livet på jorden.

- Vi kommer att göra enkla observationer av dag och natt, solen, månen och stjärnorna.

- Vi kommer att rita och skriva om det vi lär oss.

- Vi kommer skriva beskrivande rapporter (faktatexter) om månen, jorden, solen eller planeterna.

- Vi kommer att läsa några myter tillsammans.

- Vi kommer att skriva narrativ text (berättelser) genom att hitta på våra egna myter om stjärnbilder.

 

Detta kommer att bedömas:

- Din förmåga att visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Din förmåga att utföra enkla undersökningar.

- Din förmåga att samtala om och återge några myter.

- Din förmåga skriva en beskrivande rapport (faktatext) och söka information.

- Din förmåga att kunna skriva en narrativ text (berättande text) med inledning händelseförlopp och avslut.

- Din förmåga att ge och ta emot feedback och bearbeta din text.

 

Så här får du visa dina kunskaper:

- Du ska konstruera en modell och med hjälp av den förklara hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska göra någon undersökning på egen hand om hur månen och stjärnorna ser ut på natthimmeln.

- Du ska delta i samtal om myter och berättelser om stjärnbilderna.

- Du ska själv eller tillsammans med någon skriva en beskrivande rapport (faktatext) om solen, jorden, månen eller planeterna.

- Du ska själv eller tillsammans med någon hitta på och skriva en egen berättelse om en stjärnbild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3