👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B

Skapad 2021-01-17 11:03 i Olandsskolan Östhammar
Vi kommer att möta Sally och Kurre som hjälper oss igenom matematikensvärld.
Grundskola 2 Matematik
Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Favorit matematik:

Kapitel 1. Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, kvart i och kvart över
 • Klockan, fem över/i, tio över/i, tjugo över/i
 • Klockan, fem i halv och fem över halv. 

Kapitel 2. Multiplikation och problemlösning

 • Träna på multiplikation med 2, 5 och 10
 • Multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

Kapitel 3. Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Mätning, enheten liter och deciliter

Kapitel 5. Rimlighet, skriftlig huvudräkning

 • Avrundning och rimlighet
 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000
 • Enheten mil, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna och arbeta med Favorit Matematik samt extra arbetsblad
 • matteläxa som du lämnar in veckovi

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig

Vi kommer genomföra summativa prov under arbetets gång

Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt

I det dagliga arbetet med matematik

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan

 

 

Kunskapskrav

Det vi arbetar med under vårterminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

I matematik denna termin bedöms på vilket sätt:

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Favorit 2b

Matris för Matematik vt 2015

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Du är på väg mot godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Klockan
Du kan hel och halvtimmar och är på gång att lära dig om kvartar.
Du kan hel och halvtimmar, kvart i och kvart över och är på gång att lära dig mer.
Du kan den analoga klockan. Du kan både avläsa klockan och själv rita visare på rätt plats efter givna klockslag.
Multiplikation
Du kan med stöd rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd och utan, räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 och har börjat lära dig även andra tabeller. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ur tabellerna 1, 2, 3, 4, 5, och 10.
Samband
Se samband mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna uppgifter med både addition och multiplikation med hjälp av bild.
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation på egen hand.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation utan bildstöd.
Problemlösing
Du kan med hjälp välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem. Du kan även diskutera och argumentera för vald strategi.
Hundratal, tiotal och ental
Positionssystemet med hundratal, tiotal och ental.
Du är osäker på vad som är hundratal, tiotal och ental.
Du är säker på hundratal, tiotal och ental.
<, > eller =
Större än och mindre än inom talområdet 0-1000
Du kan med stöd bedöma storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Du kan bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Huvudräkning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Talmönster
Du kan med stöd uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan oftast uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan med säkerhet uppfatta och fortsätta talmönster.
Geometriska begrepp
Vinkel, sida och hörn Rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Du är osäker på skillnaden mellan vinkel, sida och hörn samt rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Du kan särskilja vinkel, sida och hörn samt rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Geometriska objekt
Namn och egenskaper. Punkt, linje och stråle Sträcka och öppen polygon
Du kan namnge några geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten på ett enkelt sätt.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva skillnader och samband mellan objekten på ett utvecklat sätt.
Välja räknesätt
Tolka textuppgifter och välja passande räknesätt.
Du kan med stöd läsa och välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och behöver ibland stöd att välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och välja räknesätt.
Enheter
Längd 1000m = 1km Vikt 1000g = 1kg Volym 10dl = 1l
Du kan med hjälp omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan oftast omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan med säkerhet omvandla och räkna med olika enheter.
Uppställning
Addition
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på minnessiffra.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på minnessiffra.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och använder minnessiffran på rätt sätt.
Uppställning
Subtraktion
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på växling.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på växling.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och växlar på rätt sätt.