Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen och arvet1

Skapad 2021-01-18 08:16 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F – 9 Biologi
Varför ser jag ut som jag gör? Vad är en kromosom? Arv eller miljö? Vi kommer arbeta med cellen, dess delar samt ärftlighet och varför du liknar dina släktingar.

Innehåll

Vi kommer arbeta med

 • Cellens byggnad
 • DNA
 • Kromosom
 • Gener
 • Celldelning
 • Ärftlighet
 • Korsningsschema
 • Könsbundet arv
 • Arv och miljö
 • Mutation

 

När du arbetat klar med området ska du kunna:

 • beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • beskriva hur en celldelning går till
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • beskriva hur vi ärver våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till
 • göra korsningsschema och tolka dessa
 • ta ställning i gen- etiska frågor

 

Digital kompetens

Jag kommer visa power points och filmer.

Allt kommer finnas inne i classroom (power point, filmer, länkar, instruktioner).

Inlämningar sker via classroom.

Proven kommer vara digitala.

 

Stöd

Det kommer finnas möjlighet till att göra muntligt prov för dem som behöver det eller att komplettera muntligt.

Inläsningstjänst finns för dem som vill lyssna på texten i boken.

 

Hur kommer vi arbeta med området?

 - Genomgångar i klassen

 - Se på film

 - Läsa i boken och svara på frågor

- Titta i mikroskop

 

Bedömning

- Diskussioner i klassen

  - Skriva en laborationsrapport

- Prov

 

Centrala begrepp

Organeller, mitokondrie, lysosom, cellmembran, cellkärna, cytoplasma, kromosom, DNA, gen, celldelning, genetik, ärftlighet, reduktionsdelning, könskromosom, dominant gen, vikande (recessiv) gen, mutation.

 

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

- Vecka 3-

 

 

 

 

Uppgifter

 • Genetik prov

 • Genetik prov

 • DNA från kiwi - Laboration

 • DNA från kiwi - Laboration

 • Genetik prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
DNA från kiwi

Underlag saknas
På väg mot E
E
C
A
Instruktioner
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar
Kan följa en undersökning med hjälp av en tydlig instruktion med viss stöttning.
Kan följa en enkel instruktion med få moment och genomföra undersökningen. Kan formulera en enkel hypotes med ett försök till naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag eller har en idé till en metod till att genomföra en enkel undersökning.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva en hypotes till denna som har en enkel naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa med några få justeringar.
Kan följa en instruktion och visar detta i det praktiska arbetet, Kan skriva en hypotes till denna som har en tydlig naturvetenskaplig motivering. Kan ge förslag på en metod som går att följa och som kan ge ett tillförlitligt resultat.
Praktiskt arbete
Använda utrustning
Följer säkerhetsföreskrifter efter tillsägelser. Kan tillsammans med andra eller med stöttning delta i en undersökning . Eller genomföra en mycket enkel undersökning med få moment.
Kan laborerar säkert efter någon påminnelse. Antecknar de resultat jag får till exempel i en tabell. Är inte alltid är så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och antecknar noggrant och får ofta ett tydligt resultat.
Resonemang om resultat
Resultat, modeller & teorier
Kan med stöttning redogöra för ett resultat.
Kan kort svara på undersökningens hypotes med hjälp av resultatet från undersökningen.
Kan jämföra undersökningens hypotes med resultatet på ett enklare sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Kan jämföra undersökningens hypotes med resultatet på ett utvecklat sätt med naturvetenskapliga förklaringar.
Resonemang om undersökningens kvalité
Resultat, rimlighet & förbättring
Kan med stöttning ge något enkelt resonemang om resultatets rimlighet. Anger felkällor att göra om laborationen eller vara mer noggrann som förbättring.
Kan hitta en felkälla eller förklara hur man skulle göra undersökningen mer exakt. Ser om resultatet är rimligt.
Kan ge ett enklare resonemang om resultatet rimlighet , kan ge förlag på att undvika felkällorna och eller ge förslag på förbättringar och försöker förklara varför dessa kan ge ett bättre resultat.
Det finns ett välutvecklat resonemang om resultatets rimlighet kopplat till naturvetenskap och ger uppgiftsspecifika förbättringsförslag med ett tydligt resonemang om varför.
Dokumentation
Redovisning undersökningar
Kan kortfattat svara på frågeställningar, resultat och rimlighet med stöttning.
Kan med hjälp av en mall redogöra kort för en undersökning.
Kan skriva en rapport utifrån en mall med rubriker eller en helt egen där det framgår tydligt framgår frågeställningar, hypoteser och genomförande. Sedan ska resultat redovisas i på ett lämpligt sätt, ex tabell. Resonemang om resultat, rimlighet mm ska uppfylla kriterierna för C eller högre.
Kan skriva en utvecklad rapport utan stöttning där alla moment tydligt framgår och uppfyller kriterierna för A.

Bi
Genetik prov1

E
C
A
Diskutera
Provfråga 11 Ta ställning för eller emot kloning. Ange fördelar, nackdelar eller risker.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska ge ett kort resonemang kring din åsikt samt någon fördel eller nackdel.
Du ska resonera utvecklande kring din åsikt utifrån fakta samt ange både fördel och nackdel.
Du ska välutvecklat resonera din åsikt utifrån fakta samt ange fördelar och nackdelar med kloning.
Diskutera
Provfråga 12. Skulle du vilja få reda på om du är bärare av en ärftlig sjukdom som dina barn med 25 % chans kommer att drabbas av. Borde alla blivande föräldrar få möjlighet att testa sina arvsanlag, innan de skaffar barn?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska ge ett kort resonemang kring din åsikt.
Du ska resonera utvecklande kring din åsikt utifrån fakta.
Du ska välutvecklat resonera din åsikt utifrån fakta.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Provfråga 10. Vad menas med mutation? Var i kroppen sker den? Vad kan orsaka mutationen? Är den enbart skadligt med mutation?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska visa förståelse för vad en mutation är och hur de uppkommer.
Du ska förklara på ett utvecklat sätt vad mutation är, hur de uppkommer och om de kan vara bra eller dåliga för individen och/eller arten. Det kan finnas brister.
Du ska förklara på ett välutvecklat sätt vad mutation är, hur de uppkommer och om de kan vara bra eller dåliga för individen och/eller arten.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Provfråga 9. Vad menas med att en gen är dominant?
 • Bi  E 9
Du ska svara korrekt på frågan.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Provfråga 8. Varför har vi dubbla anlag?
 • Bi  E 9
Du ska svara korrekt på frågan.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Provfråga 6. Vad menas med kloning?
 • Bi  E 9
Du ska svara korrekt på frågan.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Provfråga 4. Namnge 4 olika organeller och skriv vilken funktion de har i cellen.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska kunna namnge och kort beskriva funktionen på en organell.
Du ska kunna namnet och utvecklande beskriva funktionen på två organeller.
Du ska kunna namnge och välutvecklat beskriva funktionen på fyra organeller.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 7. Syskon ärver alla sina gener från föräldrarna, ändå är de inte exakt lika varandra. Varför?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska visa förståelse för hur gener ärvs.
Du ska kunna förklara på ett utvecklande sätt hur gener ärvs från föräldrar till barn, det kan finnas brister.
Du ska välutvecklat förklara hur gener ärvs från föräldrar till barn.
Samband som rör människokroppen.
Provfråga 5. Beskriv vad kromosom, DNA och gen är. Hur är de uppbyggda, vad är deras funktion?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska kort beskriva vad kromosom, DNA och gen är.
Du ska ge ett utvecklat svar på vad kromosom, DNA och gen är samt hur de hänger samman, det kan finnas brister.
Du ska ge ett välutvecklat svar på vad kromosom, DNA och gen är samt hur de hänger samman och kunna använda begreppet kvävebaser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: