👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leka tillsammans

Skapad 2021-01-18 12:13 i Brunnsberga förskola Helsingborg
Förskola
Sommarskuggan är ett gemensamt intresse i barngruppen och är en utgångspunkt för att leka tillsammans. Utifrån gemensamt intresse och nyfikenhet ger sommarskuggan oss möjlighet att möta varandras erfarenheter, idéer och lusten att leka och lära.

Innehåll

Bakgrund

 

Under hösten startade vi igång och arbetade med luft med "Rymdis" som utgick ifrån barnens lekande. Arbetet med Rymdis och luft fick en tvärvändning när vi förstod att det som var viktigt i projektet inte alls handlade om luft eller "Rymdis". Det som gav barnen mening och skapade lust var att vi skulle leka. VI försökte förstå vad det var barnen ville med lekandet för att möta upp deras intresse. Vi kunde se att innehållet i lekarna  varierade och var och en utgick ifrån deras intresse, erfarenheter, kunskaper, upplevelser och fantasier. Rymdis blev en lek att mötas i där de hade en gemensam upplevelser och erfarenheter. Till en början så bestod innehållet av samma mönster i leken. Rymdis skulle ta dom, då svimmade man och man skulle hjälpa varandra. Innehållet handlade om skuggslem och spår och sommarskuggan tog mer och mer plats i innehållet var gång vi lekte. Vi förstod fortfarande inte vad vi skulle tas fasta på i arbetet med detta. Vad vill barnen, vilka processer är dom i nu och hur kan vi utmana dom i detta? Vi fortsatte att samla in observationer och tankar om vad barnen höll på med. De ville leka. Och innehållet fortsatte att variera. Vi lekte med barnen och märkte snart att det händer något när vi går in och ut ur lekarna. Leken stannar upp. De väntar på att vi ska komma tillbaka från rasten. Då kan vi leka igen. De gör annat under tiden. Vi börja fundera på vad vi kan göra för att bidra till att lekarna inte ska behöva stanna upp. Vi vill att de ska äga sina lekar och dess innehåll och att lekarna inte påverkas negativt av olika situationer som kan störa leken. Hur kan vi bidra till att leken får utrymme och utvecklas?

 

Inledning

Sommarskuggan är ett gemensamt intresse i barngruppen och är en utgångspunkt för att leka tillsammans. Utifrån gemensamt intresse och nyfikenhet ger sommarskuggan oss möjlighet att möta varandras erfarenheter, idéer och lusten att leka och lära. 

I projektet är leken vår utgångspunkt för arbetet med läroplansmålen, barnkonventionen och SKA-målen.Verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete utgår ifrån: Lärande hela dagen och lek som pedagogiskt verktyg.

Lek som pedagogiskt verktyg innebär för oss att vi gör oss medvetna om hur leken kan användas för att bidra till hur vi arbetar med mål 1 och 2. 

 

Nyfikenhetsfråga: Hur kan vi värna om barns lek och tillvarata deras möjligheter att vidareutveckla den?

 

Barnens nyfikenhetsfråga: Kan vi fånga sommarskuggan?Mål

 

Projektmål utifrån läroplanen för förskolan 2018 samt utifrån målkriterier om lärandeidentitet.

 

Läroplanen för förskolan 2018

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

1. Utveckla barnens nyfikenhet, kreativitet, och lusten att leka och lära

2. Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 

Lärandeidentitet 

Forskning visar att barn behöver behärska olika lärandestrategier för att kunna tillgodogöra sig kunskap. En framgångsrik verksamhet  kännetecknas av att barnen har utvecklat en positiv grundattityd och en lärandeidentitet (”Jag är en person som lär mig”). Lärande i ett livslångt perspektiv.

 

Vad vill vi uppnå med arbetet med lek?

 • Vi vill att alla ska känna sig delaktiga, viktiga och inkluderande

 • Få möjligheter att utveckla lekfärdigheter 

 • Få möjlighet att utveckla goda relationer med varandra

 • Få utlopp för sin kreativitet och sina idéer

 • Få möjlighet att utveckla kommunikation och uttrycka sina åsikter, tankar och känslor och sätta ord på sina upplevelser

 • Få utforska olika uttrycksformer

 • Få möjlighet att utveckla samspel och samarbete

 • Utveckla förmåga att föreställa sig och att låtsas 

 • Få möjlighet att uppleva att andra tar hänsyn till dem i deras lek och respekterar varandras lekarUndervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Miljö som inspirerar och lockar till lek och fantasi

 • Mötesplatser som bjuder in till sammarbete och samspel

 • Gemensamma lekar och aktiviteter både I större och mindre grupper där vi kan öva oss i lekfärdigheter och goda relationer till varandra

 • Ateljetid som bjuder in till olika uttrycksformer som bjuder in till samspel, samtal, fantasi och kreativitet

 • Miljö, lekar och aktiviteter kommer utgå ifrån barnens tankar, idéer och önskemål. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi processer kontinuerligt för att göra utvecklingen i projektet synligt. 

 

Vi arbetar utifrån från våra värdeord som är: Omsorg, demokrati och lärande.

Vi kommer arbeta med tre grupper för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. I mindre grupper blir det lättare att följa och dokumentera individuellt lärande och grupprocesser.

 

Omsorg: Närvarande pedagoger som är genuint nyfikna på barnens görande, ödmjuka mot barnen och lyssnar in barnens tankar och idéer. Skapa förutsättningar för hållbara relationer genom att få förståelse för varandra och hur vi samspelar med natur och miljö. Att ge förutsättningar för att utveckla social kompetens, god självkänsla och tillit till den egna förmågan. Viktigt att vara lyhörd och möta upp barnen individuellt utifrån basala, psykologiska och emotionella behov. Detta görs genom att  se, lyssna och känna in för att skapa en förståelse för hur vi ska tillgodose barnen individuellt. Var individ ska barnen känner sig viktig, sedd och hörd och det görs genom att vi är uppmärksamma på barnens tankar, upplevelser, känslor och idéer.

 

Demokrati: Demokrati på förskolan är att ha inflytande i den dagliga verksamheten. Att få göra val, bli lyssnad på, bli frågad, respektera integritet och varandras åsikter. I arbetet med demokrati är det viktigt att utforma verksamheten för att skapa förutsättningar för alla barns delaktighet och inflytande via bland annat dialog, valtavla, takk och bildstöd. I arbetet utifrån en demokratisk grund är arbetet med värdegrundsfrågor också av stor vikt och göra barnen medveten om sina rättigheter. För oss är det viktigt att fånga upp och tillsammans reflektera och samtala över olika situationer vi ställs inför. Att arbeta förebyggande och problemlösande tillsammans med barnen för en hållbar framtid och ett livslång lärande.  

 

Lärande: Alla lär sig på olika sätt och vad man vill lära är olika. Lärande är att skapa en förståelse för något och hur man tolkar och förstå något är individuellt. För oss innebär det är lyssna och vara närvarande för att få syn på vilka processer barnen är i. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att fånga barnens, gruppens och våra egna lärprocesser. Lärande handlar också om olika förmågor som att uttrycka sig genom olika uttrycksformer, kreativitet, tolka, skapa sig en uppfattning och tänka kritiskt. 

 

Vårt uppdrag: Ge barnen utmaningar utifrån deras förutsättningar. Skapa inspirerande, utmanande, tillgängliga och tillåtande lärmiljöer. Undervisningssituationer som bygger på nyfikenhet för både barn och pedagoger. Barnen får möjlighet att utforska sina tankar och idéer utifrån tidigare erfarenheter. Inspirera utifrån analog/digilog där barnen får möta material från olika perspektiv. Tänka långsamhet och tolka utifrån olika infallsvinklar. Ge barnen utrymme för att prova sina egna idéer och att göra om många gånger och i olika konstellationer. Synliggöra deras processer och den individuella lärandeprocessen.

 

Nyfiket förhållningssätt

Att ha ett nyfiket förhållningssätt innebär för oss att vår roll som pedagog är att ställa frågor som bidrar till utveckling som berör barnens lärandeidentitet.

 • Hur tänker barnet?

 • Varför tänker de så?

 • Hur vet du de?

 • Varför är det så?

 • Varför tror du de? Uppgifter

 • Skapande

 • Spår

 • Sommarskuggslek