👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilderböcker i matematikundervisning

Skapad 2021-01-18 14:29 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Att samlas med sagan som verktyg kan inspirera och intressera barnen att utforska ett nytt perspektiv och se matematik med nya ögon.

Innehåll

Innehåll

Bakgrund

Smedjegårdens Förskola arbetar med Skolverkets projekt Läslyftet.

Matematik och språkutveckling

Nu har vi kommit till block 3 "Bilderböcker i matematikundervisning"

Vi valde Matematik för vi upplevde att både barn och pedagoger behövde få nytändning och nya kunskaper i ämnet.

 

Syfte 

Vi vill att barn och pedagoger ska känna glädje för ämnet matematik.

Vi vill att barnen ska få nya kunskaper och infallsvinklar och se på matematik ur olika infallsvinklar.

 

Mål

kommer längre ner.

 

Metod

Personalen börjar med att läsa en vetenskaplig text kopplad till ämnet, förberedelse.

Vi har samtalsgrupper där vi diskuterar innehåll tillsammans med handledare, kollegialt arbete.

Vi planerar i arbetslag en aktivitet som vi ska utföra i barngruppen.

- Vi ska hitta matematik i barnlitteratur. Vi ska utgå från barngrupp och aktuella teman. Välj en bilderbok att analysera utifrån matematikperspektiv.

- Vilken matematik är möjlig för barnen att urskilja?

- Läs boken på olika sätt. ställ öppna icke matematikinriktade frågor, ställ öppna riktade frågor. Använd rekvisita.

Gemensam uppföljning, med handledare.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar tillsammans med barnen med foto och text. Vi skriver/spelar in barnens samtal och använder vår lärplattform unikum för att dela med oss av våra kunskaper till vårdnadshavare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18