👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP – Samband åk 8C VT 21 v2-6

Skapad 2021-01-18 14:46 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Samband

Innehåll

LPP – Samband åk 8C VT 21

 

                                        

 

 

 

Långsiktiga mål

 

Under momentet ska du få möjlighet att:

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

 

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lärandemål

 

       Du ska kunna:

 

 • lära dig begreppen* som tillhör kapitlet

 

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva och tolka olika typer av samband

 

 

 

*Begrepp: x-axel, y-axel, samband, linjära samband, diagram, tabell, graf, formel, proportionalitet, proportionell, konstant, medelvärde, median, typvärde

 

 

 

Undervisning

 

·       Genomgångar

 

·       Enskilt arbete

 

·      Grupparbete

 

Underlag för bedömning

 

·       Lektionsarbete, så väl skriftligt, digitalt och muntligt

 

·       Läxor

 

·       Prov

 

 

 

Vecka

Att räkna

Ord att kunna

Läxor

2

Sid 138 -141

Samband, x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf

 

3

S.142-146

linjära samband, formel, proportionell, proportionalitet

Repetition 15

4

S. 147, diagnos

Övning: Presentera statistisk undersökning med hjälp av Excel.

Kalkylblad

Repetition 16

5

Röd eller blå kurs

 

Läxa delas ut i pappersform

6

Repetition av medelvärde, median, typvärde.

Prov Onsdag

Övning: statistik i Excell

Medelvärde, median, typvärde

 

 

 

 

Bedömningen avser

         E                                C                              A

Problemlösningsförmåga

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

Ex. Tolkar enkla grafer, sätta ut punkter i en graf. Rita ett korrekt koordinatsystem.

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 Ex. Kunna skriva sambandet mellan tid och pris genom att analysera grafen.

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

 

Begreppsförmåga

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Ex Proportianalitet, Graf, Y och X axel.

 

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läxa: Repetition 15

 • Läxa: Repetition 16

 • Läxa: Stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9