👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9

Skapad 2021-01-18 16:23 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Ofta uttrycker man sig som att det skulle vara möjligt att ”köra till 110 %”, men när man anstränger sig till 100 % så har man ansträngt sig med allt man har. Mjölken är fortfarande 3 % eftersom andelen fett inte har ändrat sig. Det är dubbelt så mycket fett i två liter mjölk som i en liter mjölk, men det är ju också dubbelt så mycket mjölk så andelen fett är oförändrad. Ja, ett pris kan öka med 120 %. Då har det blivit lite mer än dubbelt så dyrt. Nej, ett pris kan inte minska med 120 %. Om det minskar med 100 % så skulle varan vara gratis. Så det kan inte minska med mer än 100 %.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?


Syftet med arbetsområdet är att stärka elevernas förståelse kring procent och hur man räknar ut olika procentsatser. Eleverna kommer även att arbeta med att jämföra bråk genom att förlänga och förkorta dessa. Viktigt är att eleverna förstår sambandet mellan decimaltal, bråktal och procenttal.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

·       Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·       Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

·       Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

·       Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

·       Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

·       Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

  • Genomgångar på tavlan.

  • Eget arbete.

  • Problemlösning

  • Förklara på olika sätt

  • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.

  • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Presentera hur på vilka sätt som eleven kan få det stöd som den behöver för att klara uppgifterna.

Tänk på att få med både stöd från dig som lärare, elevassistent om det finns samt det stöd eleven kan få av andra elever genom exempelvis grupparbete och gruppdiskussioner. Kommer någon annan lärare in och stöttar under lektionen? Kan eleven använda läxhjälpen? Kan eleven arbeta vidare på lovskola (gäller svenska, matematik och engelska).

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Presentera om det ska vara muntligt, skriftligt, eget skapande eller något annat.

Tänk på att säkerställa att alla elever får tillgång till de anpassningar som eleven behöver och har rätt till. Skriv vilket datum som är provdatum alternativt deadline för inlämning.

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begreppsförmåga
Att förstå innebörden av begreppen: procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet och promille.
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du förstår de flesta begreppen och vad de innebär. Du kan med lite hjälp använda dem i rätt sammanhang. Du kan även med lite hjälp se sambanden mellan begreppen.
Du förstår alla begreppen och vad de innebär. Du kan använda dem i rätt sammanhang och du kan se sambanden mellan begreppen.
Du har inga svårigheter att förstå innebörden av begreppen och kan utan problem koppla begreppen till varandra och har inga svårigheter att använda dem i nya sammanhang.
Metod och procedurförmåga
Procedurförmåga Att välja och använda och lämpliga metoder och procedurer för att lösa rutinuppgifter: Beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela, förändringsfaktor, ränteberäkningar och jämförelser.
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan med hjälp veta vad du ska lösa i uppgiften och kan därefter välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du förstår vad det är du skall lösa i uppgiften och du kan välja en metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du har inga svårigheter att veta vad du skall lösa i uppgiften och du kan välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften. Du kan även lösa uppgiften på flera olika sätt.
Kommunikationsförmåga
Du kan samtala om, redogöra för och argumentera för olika metoder och procedurer.
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan med lite hjälp förklara hur du har löst en uppgift, vilken metod eller procedur du använde dig av.
Du kan berätta och förklara vilken metod eller procedur du använde dig av för att lösa en uppgift, så att en klasskamrat förstår. Du kan argumentera för varför du har valt just denna metod eller procedur.
Du har inga problem att berätta om en uppgift och vilken metod eller procedur som du använt för att lösa denna uppgift. Du har heller inga problem att argumentera för att din valda metod eller procedur var den som var bäst lämpad för att lösa uppgiften.
Resonemangsförmåga
Du kan föra och följa resonemang, ställa frågor, diskutera.
Du når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan med lite hjälp följa med när någon beskriver och pratar om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa enklare frågor som med lite hjälp leder dig närmare en lösning på problemet.
Du kan följa med och förstå och till viss del delta i diskussioner och argumentationer om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.
Du kan utan problem följa med och aktivt delta i diskussioner och argumentationer kring ett problem eller en uppgift. Du kan ställa relevanta frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.