👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter och teknikutveckling

Skapad 2021-01-19 08:32 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik Biologi Fysik
Naturvetenskapliga upptäckter har alltid påverkat människan på ett eller annat sätt, och kommer fortsätta att göra framöver. Du kommer att få skriva en text om en upptäckt av en vetenskapsman/kvinna, ta ställning kring dennes upptäckt samt argumentera kring vilka betydelser upptäckten har haft för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.   

Innehåll

Det här ska du lära dig: 

Teknik

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer 

Fysiken och världsbilden

  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.  
  • Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.  

Kemin och världsbilden 

Biologin och världsbilden 

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Naturvetenskapliga upptäckter och teknikutveckling

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Enkelt resonemang, ett led, ett par perspektiv.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Utvecklat resonemang med bredd och djup, flera led och perspektiv.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturvetenskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. - Välutvecklat resonemang med genomgående bredd och djup, flera led och perspektiv på flera ställen, samt gör jämförelser.
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. - Enkel presentation av upptäckten - Knapphändigt naturvetenskapligt språk
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. - Utvecklad presentation av upptäckten - Inspelad presentation - Naturvetenskapligt språk
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. - Välutvecklad presentation (manus, bilder och kortfattad text) - Välgjord inspelning av upptäckten - Naturvetenskapligt språk
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Beskriver på vilket sätt upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån ett perspektiv
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Förklarar och visar samband hur upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån två perspektiv
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. - Förklarar och generaliserar kring hur upptäckten påverkar människors levnadsvillkor utifrån tre perspektiv eller två perspektiv med resonemang i flera led. - Jämförelser med andra upptäckter

Teknik

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Teknikutveckling och drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl under byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.