👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmet Jupiter höst i naturen

Skapad 2021-01-19 09:09 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Arbeta med höst och natur på fritids
Grundskola 1 – 6 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss mer om vad som händer i naturen när det blir höst och hur vi alla kan hjälpas åt för att naturen ska fortsätta vara ren och vacker

Innehåll

lärandemål 

vi ska lära oss mer om hur naturen ser ut på hösten och vad som hände med växter och djur hösten kommer. Vi ska också titta på hur det ser ut i skogen och prata om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att hålla naturen ren.

Aktiviteter, undervisning

vi kommer att arbeta i fyra veckor med detta.

vecka 1 : utflykt i Valla skogen där vi ska samla in olika växter och undersöka hur de ser ut. Vi fotografera naturen. Vi kommer att jämföra dessa med bilder på de växte vi hittade i våras när vi undersökte våren.

vecka 2: vi kommer också ta Bilder på hösten ha en utställning utanför skolans matsal.

vecka 3: vi arbeta med bilderna inför utställningen och bjuder in andra Fritz avdelningar att komma och titta på vår utställning vecka 4.

vecka 4: vi anordnar utställningen.

Samverkan med skolan

på verklighetsuppfattningen måndag vecka 1kommer skolan och titta på film om hållbar utveckling och hur naturen påverkas av bilar och skräp.

Elevernas delaktighet 

eleverna ska välja hur de vill att utställningen och inbjudan ska se ut och hur de vill presentera sina bilder. Eleverna får välja om de vill visa foton, film eller teckningar

Elevernas utvärdering

när: utvärdering kommer ske måndag V5.

hur: Får se bilder på de olika aktiviteterna och svara på frågor kopplade till dessa. Det finns bildstöd om man behöver det

Personalens utvärdering

när: på arbetslaget v 5

hur: genom att fylla i ett dokument för analys av undervisningen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO höst

Du:
Årstiderna
Namnger våra fyra årstider och berättar om något som är typiskt för var och en av dem.
Månaderna
Namnger de flesta av de 12 månaderna och kopplar i huvudsak samman dessa med rätt årstid.
Veckodagarna
Namnger veckodagarna i rätt ordning.
Träd
Ger exempel på några vanligt förekommande träd i omgivningen.
Svampar
Namnger några vanligt förekommande svampar och ger exempel på en ätbar och en icke ätbar.
Djur i ditt närområde
Ger några exempel på hur några av djuren i vår närmiljö lever och vad som kännetecknar dem.