👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pingvinen - Solberga/Sjöängens förskolor- Arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-19 10:51 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål  2021

Syfte: Vårt syfte är att väcka nyfikenhet kring olika konstruktioner och få kunskap om djurs olika byggtekniker. Ge barnen en relation till naturen och dess betydelse och ge barnen tilltro till framtiden. Vi vill skapa dialog mellan barnen och ta tillvara på barnens tankar och hypoteser. Låta barnen få berätta och presentera för varandra. Vi vill fördjupa oss i olika byggkonstruktioner/tekniker som vi människor använder samt försöka se om vi hittar likheter med hur djur bygger bo. Vidare vill vi försöka få fatt på om det är skillnad mellan vad ett hus är och vad ett hem är.

Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 

Arbetssätt: Vi leker och dramatiserar och närmar oss djurens olika bon. Vi använder oss av böcker - både fakta och fantasi, olika uttrycksformer, tar tillvara på barnens olika modersmål, erbjuda många olika begrepp, ta tillvara på barnens erfarenhetsvärld. Vi utgår från leken och tar oss nyfiket vidare i projektet. Vi fortsätter besöka Sjumilaskogen där barnen hittat Gruffalodjuren olika bon och letar spår. Vi kommer skapa och konstruera olika bon/hus, i grupp, utifrån både fantasi och fakta. 

Som uppstart till denna fördjupningsdel av projektet kommer Gruffalon bli väckt ur idet och komma tillbaka till avdelningen med frågor om hur vi människor bor. Barnen kommer att få ett varsitt brev av Gruffalon som de tar med sig hem där vårdnadshavarna tillsammans med barnet fyller i svaren samt fotar huset. Brevet innehåller några faktafrågor om huset/lägenheten och vad de (vårdnadshavarna) tycker är det bästa med huset/lägenheten och hemmet. 

Varje barn kommer att få visa och berätta om sitt hem och vi kommer skapa en stor dokumentationsvägg där barnen får sätta upp sitt brev och bilden. Detta kommer att utgöra utgångspunkten för vårt fortsatta arbete.

Begrepp som vi tror kommer att bli centrala i projektet: teknik, material, konstruktion, hög, låg, över, under, bred, smal osv.  Hänsyn, allemansrätt, stabilitet, mäta, jämföra, likheter, skillnader. 

 

Beskriv arbetssätt som möjliggör den önskvärda utvecklingen i verksamhetsplanen och era frågeställningar i projektet.

Planera och beskriv hur struktur, organisation och lärmiljöer/aktiviteter möjliggör måluppfyllelsen. 

 

Frågeställningar  Vad är ett hem och hur kan det se ut? 

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: samarbeta, turas om, komma överens

Arbetssätt: 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och be varandra om hjälp, uppmuntrar och stöttar dem i hur man frågar och bemöter en fråga. Genom att arbeta i mindre grupper skapar vi tillfällen då alla barn får möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på.

Att skapa en trygg miljö där vi pedagoger medvetet arbetar för att skapa ett klimat där alla barns olika tankar och idéer tas emot respektfullt och är betydelsefulla.

Att ta tillvara på alla barns olika erfarenheter och kompetenser och låta dem mötas i olika sammanhang så att alla har möjligheten att positionera sig som kunnig/kompetent och därmed få känna sig viktig/delaktig.

Vi finns tillgängliga i de miljöer där barnen befinner sig och handleder dem i hur man samarbetar och förhandlar. Lägga grund för empati, träna på att förstå att andra kan ha viljor och känslor.

 

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål  i WKI : 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: jämföra, författare, illustratör, översättare, bildspråk 

 

Arbetssätt:  I projektet har vi delat in barnen i tre arbetsgrupper efter ålder och utveckling där vi arbetar med samma innehåll men anpassat efter gruppens förutsättningar. Barnen är indelade i tre fasta grupper vilket gör att vi kan följa utvecklingen i gruppen, det ger trygghet för barnen med kontinuitet, det är lättare att följa upp och ta vid där vi slutade senast, kunna gå tillbaka och minnas/reflektera. I de fasta arbetsgrupperna utvecklas barnen tillsammans och skapar nytt lärande tillsammans. Vi ser att tryggheten i arbetsgrupperna gynnar barnens trygghet och självförtroende då de vågar ta plats i andra sammanhang och uttrycka sig verbalt. 

 

Högläsning: Vi har högläsning varje dag i två grupper. Vi planera och organisera lässtunderna med teman på böckerna som vi läser den dagen/veckan. Områden vi väljer att fokusera på är bla: författare, liknande berättelser, illustratörer, genre. Vi vill göra detta för att kunna erbjuda likvärdiga lässtunder för båda läsgrupperna och komma igång mer med boksamtal. Vi tänker att vi på våra veckoreflektioner väljer ut vad vi ska läsa/fokusera på under kommande vecka.

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: sortera, mönster, mäta, stabilitet

 

Arbetssätt: I fördjupningsdelen av projektet kommer vi arbeta med konstruktion av byggnader och bon där barnen kommer att få undersöka olika sätt att bygga. Där kommer barnen att ställas inför olika problem som de måste lösa för att kunna komma vidare. Material kommer behöva sorteras och klassificeras.

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

Språkmål i form av begrepp: fast form, flytande form, gas form

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att fortsätta erbjuda en forskningsstation på eftermiddagarna där barnen kommer kunna utforska vatten på olika sätt samt olika materials densitet.

Tillsammans tar vi hand om material inne på avdelningen, vi samtalar om varför vi ska vara rädda om vårt material – både ur miljöperspektiv som ekonomiskt perspektiv, vi pratar om hur är i olika miljöer tex allemansrätten när vi är ute, vi visar att vi värdesätter vår miljö genom att allt har sin tydliga plats och att vi är noggranna med att vi lever som vi lär.

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i lärandet

Språkmål i form av begrepp: programmering, kod, qr-kod

 

Arbetssätt:Vi arbetar med både analog och digital programmering och samtalar kring den teknik som omger oss. Barnen får utforska green screen och använda det för att skapa egna filmer. Barnen får prova på att skapa qr-koder för att nå ut med information till sina VH.

 Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: akvarell, konstverk, konstnär

 

Arbetssätt: 

Genom arbete med barnlitteratur där vi lyfter illustratörerna kommer barnen i kontakt med konst. Vi kommer arbeta med att tolka och beskriva bilder och olika känslor som bilder väcker. Vi spelar teater för barnen i vårt projekt, dramatiserar olika sagor med rekvisita, benämner barnens skapande som konstverk. Vi sjunger och rim och ramsar material av både äldre och yngre karaktär.

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: kondition, motorik, hälsan

 

Arbetssätt: Vi har schemalagd hinderbana varje vecka och vi erbjuder gympa varje fredag.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18