👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albatrossen Solberga/sjöängens förskolors arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-19 10:52 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Albatrossens arbetsplan våren 2021
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål  2021

Syfte Vad är barn och pedagoger nyfikna på att fördjupa? Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 (se verksamhetsplan/mål 2021 / förväntat resultat )

Under hösten hade vi följande mål:

Vi vill att barnen ska få en förståelse för sin del i att vi alla får en hållbar framtid. 

Vi vill att barnen ska få föreställa sig framtiden, hur deras tanke av framtiden än är.

Barnen ska under året få använda sin fantasi och kunskap och visa detta i olika typer av skapande, byggande och konstruktion.

 

Vårens arbete:

Vi ser att barnen har utvecklat ett starkt intresse för vår tidslinje under hösten. Barnen vill hela tiden sätta upp fler personer och händelser och kommer själva på olika saker som de funderar kring när det hände. såsom Lucia. Barnen har fått en förståelse för att det finns ett "förr i tiden". Barnen har även fått en förståelse för hur mycket "förr i tiden" det fanns. 

Detta kommer vi fortsätta utveckla under våren. Vi kommer titta vidare på olika viktiga personer och händelser som fanns eller som hände förr i tiden. 

 

Dock kommer vi nu att fortsätta mot det som också var vårt mål, nämligen att gå in på nutid. Barnen kommer att få bygga sina rum i skokartonger utifrån en självgjord ritning. Denna del i projektet kommer handla mycket om skapande, olika tekniker och hur vi använder material för att bygga på olika sätt. 

 

Vi kommer sedan gå in på framtiden och barnen kommer att få arbeta med hur man kan bo i framtiden. Vi kommer i det skedet lägga mycket fokus på hållbar framtid och låta barnen fundera kring hur vi får syre nu, hur kommer det vara i framtiden? Vi önskar att barnen i detta arbete får en fördjupad förståelse för hur viktigt det är att vi alla tar ett gemensamt ansvar för vår gemensamma miljö. 

 

Arbetssätt: Beskriv arbetssätt som möjliggör den önskvärda utvecklingen i verksamhetsplanen och era frågeställningar i projektet.

Planera och beskriv hur struktur, organisation och lärmiljöer/aktiviteter möjliggör måluppfyllelsen.

 

Vi har under hösten använt oss av metoder som vi anser fungerar bra för denna barngrupp och därför kommer vi att fortsätta följande: 

 

Vi kommer använda oss mycket av samtal, diskussion och ta upp barnens funderingar. 

Vi kommer arbeta både i helgrupp men även i mindre grupper för att fånga upp alla barns tankar. Gällande projektet kommer den största delen av arbetet ske i smågrupper för att vi anser det vara det bästa sättet att strukturera upp oss. 

Barnen kommer att få börja med sin nutid för att sedan gå in på det mer abstrakta tänkandet kring sin framtid. 

Dokumentationen kommer att ske genom lärloggar, både individuella samt grupp. Vi tänker låta barnen berätta själva om sina tankar och konstruktioner direkt i lärloggarna. 

 

Vi har även en struktur som hjälper oss att styra upp veckan, där vi har delat upp samlingar, dukningar, mellis, ansvar kring barn och liknande. Dock anser vi även att det är av största vikt att vi är flexibla och hela tiden ser till vad som är bäst för barngruppen samt var vi ligger i projektet.

 

 

 

Frågeställningar  Fungerar vår frågeställning från förra perioden eller behöver vi revidera den? 

vi på Albatrossen fortsätter med vår frågeställning från förra terminen då det är en pågående process. Vi har arbetat från förr i tiden och kommer till slut landa i framtiden.

Hur ser ditt rum/boende ut? Hur kan du skapa/bygga detta?

 

Hur ser vår relation till naturen ut? Hur kan den se ut i framtiden? 

 

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: Kommunikation - barnen behöver prata med varandra. 

Ta hänsyn - detta begrepp använder vi oss ofta av.

Våra magiska ord - såsom Hej, hejdå, tack, snälla, förlåt, "kan jag få", 

Känslor som begrepp, att vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor och hjälpa dem beskriva hur de känner för att tillsammans komma fram till en lösning. Vi försöker implementera trestegsmetoden hos barnen (du slog mig, jag blir ledsen då, jag vill att du slutar med det)

Respekt - vi respekterar varandra. 

 

Högläsning: 

Arbetssätt:

Vi ser högläsningen som en viktig del och läser gärna spontant för barnen. Vi läser även vid planerade stunder på olika sätt. Barnen får en lässtund varje dag efter lunch. Då läser vi i två uppdelade grupper. Vi läser både kapitelböcker, sagor, eller IKT-sagor via polyglutt eller urplay. 

Vi har även boksamtal i mindre grupper. Där försöker vi tillsammans med barnen "grotta" in oss i boken. Fundera kring vad som händer, hur det skulle kunna vara etc. Vi kommer även att låta barnen rita efter att ha lyssnat på en bok, för att bearbeta boken på en djupare nivå. 

 

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål  i WKI : 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta  och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: 

Begrepp som vi tror kan bli centrala för barnen inom projektet är hållbarhet, fotosyntes, längd, vikt, konstruktion, material, 3D samt 2D, teknik, ritningar, skala, framtid, nutid, relation människa/natur. 

Vi använder oss även av orden ovan - såsom "förklara hur du känner", "hur tänkte du nu" (reflektion) "varför valde du det alternativet" osv. 

I fri lek kan vi märka att barnen är mycket argumenterande mot varandra. De diskuterar, löser problem och är bra på att lösa konflikter utan oss, även om vi finns nära om det behövs. 

 

Arbetssätt: 

Vi tänker att barnen gör som vi gör, i det stora hela. Därför är vi noga med vårt språk och hur vi pratar med barnen. Vi förenklar inte språket utan förklarar ord som barnen inte kan, och vi märker att de frågar om de är osäkra. 

När vi har högläsning tänker vi även där på att förklara ord som kan vara svåra. 

Barnen får hela tiden träna sig på sitt språk i övningar samt i fri lek. Vi hör att barnen använder ett avancerat språk i sin lek, då mycket lek handlar om turtagning, förklaring och annat.

I vårt projekt försöker vi ständigt att föra in nya begrepp och även uppmuntra barnen att använda oss av dem. 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: Begrepp som vi tror kan bli centrala för barnen inom projektet är hållbarhet, fotosyntes, längd, vikt, konstruktion, material, 3D samt 2D, teknik, ritningar, skala, framtid, nutid, relation människa/natur. 

 

Arbetssätt: 

Vi tror att vardagsmatematiken är viktig och använder oss hela tiden av denna. Barnen får vara delaktiga i dukning där vi räknar och sorterar. Vi delar frukt varje dag och diskuterar kring detta. Vi räknar hur många barn vi är, vilka som exempelvis har röda kläder på sig etc. 

Vi använder oss av matematiken som problemlösning, där vi kan räkna hur många som saknas idag, eller hur många skedar till vi behöver.

Vi spelar mycket spel med barnen samt gör olika övningar på samlingen där vi tränar sortering, mängd och andra matematiska begrepp. Vi har massor med material i vårt byggrum som uppmuntrar till matematiska tänkanden. 

 

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: Fotosyntes, hållbar utveckling, experiment, återvinna, biogas, källsortering, kretslopp.

 

Arbetssätt:  

Även här försöker vi få in naturvetenskapen i det dagliga arbetet. Vi pratat om hur vi återvinner, att maten blir till biogas och annat. Vi diskuterar olika material och vad som är bra att använda till vad. Vi uppmuntrar barnen att ta tillvara på olika material och att inte kasta material i onödan. 

Vi lyfter processer såsom fotosyntesen med barnen och går igenom hur det fungerar och varför det är så viktigt att vi tar hand om naturen - det är ju via den vi får syre!

Under våren kommer vi att låta barnen vara delaktiga i plantering av frön för att följa växtprocessen. Vi kommer även att göra slutna kretslopp.

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: programmering, analog/digital, film, algoritm, bugg

 

Arbetssätt: 

Vi anser att det är viktigt att barnen får en förståelse för den analoga delen av digitalisering och programmering. Barnen behöver förstå att robotar och annat styrs av människor och allt som händer på en digital enhet är styrd av oss. Därför arbetar vi med mönster på olika sätt, och talar om det som algoritmer och buggar som blir fel. 

Vi har en bluebot som vi kommer att göra mer tillgänglig för barnen genom att den kan bli valbar på vår aktivitetstavla. Detta går att göra nu då alla barn arbetat med den i mindre grupper och fått en grundläggande kunskap om denna. Där kan barnen även få prova på beebot på ipad.

Vi kommer under våren att undersöka vilka andra program på ipad som kan vara aktuella för barnen, såsom stop motion eller imovie. 

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: Teater, drama, sång, rörelse, dans, mimik, teckning, tavla,

 

Arbetssätt: 

Vi har under hösten sett en teaterföreställning och kommer se en även under våren. Då annat kulturutbud utifrån just nu är svårt att få till får vi fokusera på det vi kan göra inifrån. Vi låter barnen göra figurer och egna teatrar som de kan visa för varandra. 

Vi uppmärksammar även barnens skapande genom att sätta upp på väggar och låta dem visa för varandra vad de har gjort. Detta är vi även noga med att göra lärloggar på så att föräldrarna får ta del av detta, vilket känns extra viktigt nu när de inte får komma in i lokalerna. 

Vi låter barnen höra olika typer av musik, och använder gärna projektorn för att visa på danser och musikstilar. 

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: rörelse, fart, springa, hälsa, må bra, motion

 

Arbetssätt: 

Vi går ofta iväg från förskolan och besöker närliggande parker, skogar eller grönområden. Vi lyfter ofta för barnen hur bra det är att vi går och använder våra ben. Vi berömmer barnen mycket för att de orkar och att de klarar så mycket.

Vi leker mycket regellekar med barnen som uppmuntrar rörelse på olika sätt. 

I och med att vi är ute största tiden av dagen rör barnen på sig mer naturligt. Vi ser till att barnen utmanas i rörelse genom att besöka olika platser där de kan klättra, springa och få mer fri tillgång till rörelse än på gården. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18