Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-19 11:09 i 213071 Förskolan Solängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål  2021

Syfte Vad är barn och pedagoger nyfikna på att fördjupa? Vad vill vi att projektet skall ge/lära barnen inom målen i verksamhetsplanen 2021 (se verksamhetsplan/mål 2021 /förväntat resultat )

 

Frågeställningar  Hur känner du nu?

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: 

Arg

Glad

Ledsen

Stopp

 

Högläsning:

Arbeta med högläsning i små grupper, arbeta med sagor och berättelser på olika sätt och i olika former, så som exempelvis med bilder, konkret material som i sagopåsar eller flano och magnetsagor. Detta sker under varje samling. Samt under planerad undervisning.

Polyglutt används för digitala sagor samt möjliggör förhögläsning med olika språk

 

 

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Mål  i WKI : 3,6

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta  och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: 

Förklara

Berätta

Beskriva

 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: 

Cirkel

Triangel

Rektangel

Kvadrat

 

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: 

Skog

Experiment

Miljö

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: 

Internet

Projektor

Verklighet

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: 

Teater

Bok

Instrument

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: 

Klättra

Springa

Hoppa

Arbetssätt:

 Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi visar vägen för hur vi bemöter varandra. Pedagogens roll blir att avvakta och ge stöd för barnens bemötande hos varandra. Barnen ges möjlighet till att få erfara med egna ord och handlingar, med pedagogiskt stöd, vid exempelvis konflikter och motgångar. Även uppmuntra barnen att hjälpa, trösta och stötta varandra. Ge barnen tid för reflektion om exempelvis känslor och upplevelser. 
Pedagoger fokuserar på barnens positiva egenskaper och förstärker dem.

Arbeta med högläsning, böcker, bilder och sagor i olika former exempelvis digitalt och flano. Genom att läsa och berätta i olika former möter tar vi tillvara på barnens olika erfarenheter av berättande. tillsammans med högläsning och berättande kan barnen reflektera om olika känslor och förhållningssätt. Möta nya ord, komma i kontakt med olika former av berättande. själva återberätta, möta nya världar samt känna igen sig själva och olika situationer. I texter och böcker möta och uppmärksamma, exempelvis olika familjeförhållanden, olika kulturer samt olika funktionsnedsättningar.

Miljön är utformad för att synliggöra de olika läroplansområdena. Vi arbetar för att miljön ska vara lättillgänglig och utforskningsbar. I miljöerna finns det återvunnet material samt naturmaterial som vi inhämtar tillsammans med barnen i skogen. Vi använder oss av det naturmaterial som finns till hands utomhus efter säsong exempelvis snö, is, vatten och jord. 

Barnen ska värna om både sin lekmiljö och naturens miljö. Barnen får genom ett arbete med återvunnet material och material som de inhämtat från skogen se att exempelvis gammalt material kan användas till nytt. Att vara försiktig med det material som finns och att var sak har sin plats för att vi alla ska få en hållbar miljö att vistas i. 

I besöken till skogen kommer barnen att utöver sitt utforskande och upptäckande att få utmanas i olika grovmotoriska rörelser. Barnen kommer att få utmanas i att klättra, springa och hoppa i olika former av terräng som kommer att utmana deras rörelsemönster mer än vad gården kan erbjuda dem. Vi tänker att arbetet med rörelse kan barnen få erfara både ute och inne på olika sätt. På gården kan vi arbeta med hinderbana av olika slag samt att vi kan arbeta med dans både ute och inne. 

Planera för aktiviteter där det krävs ett samarbete mellan barnen. Alltid ha ett mål mot problemlösning. Ge barnen tid och motivation till att lösa problem själva.  

Arbeta med känslor och att kunna säga stopp. Både för sin egen och andras integritet. Öva sig på att använda verbal kommunikation vid konflikthantering.

Arbeta i mindre grupper för att synliggöra och möjliggöra för varje barn att få utrymme för att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. 

Arbeta med digitalisering genom att låta barnen utforska green screen och olika former av verkligheter där de får ställa sig kritiska till vad som är verkligt och inte. På internet kan man söka information och material att använda i arbetet med det digitala. Vi kan ställa barnens erfarenheter av skogen i relation till den digitala skogen med hjälp av att söka bilder/filmer på internet och projicera detta med hjälp av projektorn för att skapa en digital verklighet av exempelvis skogen. 

Planera för tillfällen då barnen kan få uppleva teater som spelas upp av oss pedagoger utifrån böcker vi läst. Arbetet med kultur tänker vi även utforma på så sätt att barnen ska få erfara instrument på olika sätt och reflektera kring vad ett instrument är och kan vara. Barnen kan få testa och skapa egna instrument som vi kan använda som material i exempelvis samlingar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: