Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens arbetsplan och projektfördjupning 2021

Skapad 2021-01-19 11:22 i 213121 Förskolan Prästängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Hur färdas vi och bor i framtiden? Interkulturalitet/Rörelse/Teknik. Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk, matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material.

Innehåll

Arbetsplan/ Enhetsmål 2021

Syfte:

Barnen på Fjärilen ska få möjligheter att få utveckla sig och lära inom alla områden såsom normer och värden, språk, matematik, naturvetenskap, IT/digitalitet, rörelse och kultur. De ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och i det utvecklas inom alla ovanstående områden och få växa i att både känna sig kompetent och att få känna att det barnet bidrar med till gruppen är betydelsefullt. 

Arbetssätt: 

 

På Fjärilen arbetar vi i möjligaste mån i små grupper med ett inriktat projekt och utifrån barnens intressen, frågeställningar, hypoteser och tankar leder projektet och processerna vidare genom pedagogisk dokumentation. Barn lär i grupp genom sociokulturellt lärande, vilket innebär att barnen lär relationellt d v s i den lilla gruppen tänker och bidrar alla barn med sina erfarenheter och nya tankar som kan leda till både ett gemensamt samt enskilt lärande.

 

Vår frågeställning:

På hur många olika uttryckssätt kan barnen uttrycka sig om nutiden, utifrån sina egna erfarenheter, samt runt sina föreställningar om framtiden?

 

Normer och värden/barns inflytande 

Mål : Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på.

 

Förväntat resultat 

 • Barn samarbetar och förhandlar med varandra.
 • Barn visar omsorg och empati för varandra. Tröstar och hjälper varandra.

Språkmål i form av begrepp: Samarbete, trösta, empati är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av, gärna i handling. 

 

Högläsning: Varje dag sker högläsning antingen genom bilderbok, faktabok eller kapitelbok i mindre grupper med anslutande boksamtal samt ges möjlighet till olika uttryckssätt för barnens del runt innehållet i litteraturen, flera gånger i månaden.  Ovan ser ni en bild på Fjärilens nya läshörna. 

 

I helgrupp samt i mindre grupp arbetar vi med barnkonventionen - vi läser pedagogiskt anpassade barnkonventionsböcker, för samtal i grupp och barnen får på olika sätt uttrycka och göra den till sin egen. Utöver det arbetar pedagogerna med barns andra rättigheter t ex runt sin kropp och i det används Rädda barnens "Stopp min kropp", som stöd i att medvetandegöra barnen. Inom detta område läser vi också pedagogiskt anpassad litteratur för att ge barnen verktyg runt sina rättigheter.   

 

På Fjärilen har en läshörna inför denna VT 2021 utvecklats där barnen i lugn och ro ska kunna ägna sig åt att utveckla sitt  läsintresse, likväl har en skrivhörna utvecklats där barnen kan få möjligheter att få utveckla sitt skriftspråksintresse. Ovan ser ni bild på Fjärilens skrivhörna.        

Arbetssätt:

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag.   

Miljön är tillgänglig för alla barn oavsett kön, ålder, etnicitet etc och pedagogerna arbetar aktivt med att erbjuda alla olika val som möjliggörs genom lär-stationerna i miljön. 

Inom projektet kommer barnen få möjligheter att ha inflytande, att samarbeta och i det förhandla som likväl att hjälpa varandra t ex inom konstruerandet och däri kan en utveckling ske inom nämnda områden hos barnen. 

Samarbete med vårdnadshavarna pågår kontinuerligt och efterfrågas i arbetet runt normer och värden.

Barnen lär sig, genom ett aktivt arbete för att motverka diskrimineringar och kränkningar, att bli omsorgsfulla och välkomnande gentemot varandra. Ett samarbete med vårdnadshavarna pågår likväl här kontinuerligt.     

 

 

Utveckling och lärande 

Mål : Varje barn i Solberga- Sjöängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/ struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. 

 

Förväntat resultat /Språk 

 • Barn utvecklar förmåga att uttrycka åsikter, beskriva, instruera, jämföra, resonera, reflektera, ifrågasätta ,förklara, benämna berätta/återberätta  och argumentera 

Språkmål i form av begrepp: Teknik, konstruera, fordon, byggnad är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av. 

 

Arbetssätt: 

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag. Barnen får ställa egna hypoteser och pröva respektive ompröva hur de hypoteserna fungerar och i det diskutera lösningar med varandra.

Inom arbetet med projektet skapar pedagogerna möjligheter för barnen att mötas i olika tankar och lösningar i sitt konstruerande med de andra barnen. 

 

   

 

Förväntat resultat /Matematik 

 • Barn testar olika sätt att lösa problem, sorterar, klassificerar 

Språkmål i form av begrepp: addition, delar, former är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av. 

 

Arbetssätt: 

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag. Barnen får ställa egna hypoteser och pröva respektive ompröva hur de hypoteserna fungerar och i det diskutera lösningar med varandra.

När barnen konstruerar byggnationer och fordon kommer olika sätt att mäta och beräkna bli relevant och barnen får då lösa problem individuellt och gemensamt i olika samarbeten.   

Barnen är delaktiga i att ta hand om sin miljö, både utomhus och inomhus, i det får barnen med hjälpa av både bild och text möjligheter i att i vardagen både klassificera och sortera lekmaterial. Miljön kommer ytterligare förtydligas inom detta. 

 

 

 

Förväntat resultat /Naturvetenskap

 • Barn fortsätter sitt utforskande av olika fenomen i olika sammanhang och kan sätta ord på det
 • Barnen värnar om miljön.

 

Språkmål i form av begrepp: Hypotes, lösning, experiment är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av. 

 

Arbetssätt:

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag. Barnen får ställa egna hypoteser och pröva respektive ompröva hur de hypoteserna fungerar och i det diskutera lösningar med varandra.

I lärmiljön kommer det VT 2021, erbjudas att barnen kan utforska med vatten t ex vad som kan flyta eller vad som sjunker, materials densitet och även att barnen kan prova olika materials flytförmåga om de t ex konstruerar båtar. 

Fjärilen jobbar med hållbar utveckling och använder natur och återvinningsmaterial och är aktsamma om materialet. Barnen erbjuds att konstruera sina byggnationer/fordon och använder sig av egna lösningar som t ex om de konstruerar en hiss. 

 

 

 

Förväntat resultat /Digitalisering 

 • Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i  sitt lärandet

Språkmål i form av begrepp: Programmering, lärplatta, projektor är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av. 

 

Arbetssätt: 

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag

Inledningsvis i programmeringslärandet erbjuds barnen att jobba analogt med t ex lego, pärlor för att utveckla förståelsen för programmering. Barnen får erfarenhet av att följa instruktioner samt att ge instruktioner, vilket i sig kan vara behjälpligt i konstruerandet inom projektet. I lärplattan kommer barnen därefter få jobba med Beebot och programmering. 

Barn som vill kommer först få tänka och diskutera vad de vill skapa och därefter skapa en ritning över sin tänkta byggnation/fordon, innan de börjar konstruera. 

 

 

Förväntat resultat /Kultur

 • Barnen tar del av och möter olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Av barn, med barn och för barn.

Språkmål i form av begrepp: Teater, scen är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av.  

 

Arbetssätt: 

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag

Barnen ska få erfara att vara sina egna kulturskapare i samband med teaterskapande. En tanke är att barnen kan få möjlighet att använda deras konstruerade byggnationer etc som rekvisita i teaterskapandet. 

När musik skapas är barnen också med och väljer instrument. Miljön

Genom olika val av musikgenrer kan barnen få en förstärkt identitet när de får vara med och göra musikval och även i det höra musik från olika länder och erfara dansstilar ifrån olika länder.  

 

Förväntat resultat /Rörelse

 • Öka graden av fysisk aktivitet och rörelse

Språkmål i form av begrepp: 

Balans, yoga, rörelse är de ord som vi ser att barnen kan utveckla en större förståelse för och förstå innebörden av. 

 

Arbetssätt: 

På Fjärilen arbetar pedagogerna främst i mindre grupper med barnen men en del helgruppsaktiviteter förekommer också. Alla barn ges möjlighet till att göra sin röst hörd och får inflytande över utbildningens innehåll, arbetsformer och över sin dag

Inledningsvis kommer fler pedagogledda rörelselekar införas både utomhus och inomhus . 

Barnen får röra sig aktivt i närområdet för att observera, diskutera byggnationer och fordon i relation till projektet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: