Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3. Avdelning Pralinen

Skapad 2021-01-19 13:24 i 183341 Förskolan Kakburken Stockholm Farsta
Förskola
Projektavstämning för avdelning Pralinen på förskolan Kakburken

Innehåll

Vilka spår/avtryck vill jag lämna?

 Vad (innehåll):

Vi kommer att fortsätta att använda oss av skapande uttryckssätt för att närma oss och utforska det bekanta, det okända och det vi vill lära oss mer om. Under höstterminen ser vi att barnen utvecklat sitt användande av pennan och penseln för att uttrycka sig och konkretisera sina abstrakta tankar. Vi upplever också att barnen runt sitt tecknande och målande skapar gemensam kunskap kring fenomen. Deras olika förförståelse och upplevelser diskuteras, reflekteras i grupp och det ena barnets kunnande berikar det andras. 

Barnen har tecknat och målat naturens skatter, vi har använt oss av bilder, konkreta ting, förstoringsglas och olika typer av skapandetekniker för att hela tiden bredda barnens syn och kunskap om det vi studerar för stunden. Vi har också använt våra egna kroppar i skapandet och tryckt våra händer och fötter. Dessa olika aktiviteter har lett till diskussioner och reflektioner om olikheter, likheter, jämförelser. Barnens begrepp har berikats med beskrivande adjektiv, matematiska begrepp och sorterande. Även argumenterade och lyssnandet har tränats under dessa stunder. Vår upplevelse är att barnen uttrycker en större tolerans och förståelse för det annorlunda, eller kanske mer, det som inte är jag. 

Under våren vill vi använda oss av lera och olika byggtekniker för att utmana barnens känsla för det tredimensionella. Vi är nyfikna på vad detta kan göra för barnens upplevelse av sin omvärld. Till exempel vill vi plocka upp de kartor barnen tecknat, som vi sedan följt hem till dem och se vad detta blir

Vi har påbörjat ett arbete med sopsortering, fortsatt (återupptagit) planteringen av frön och  vi har även låtit några små insekter flytta in på vår avdelning. Nedskräpningen i Sköndal är något som upprört barnen och på detta, ganska enkla och konkreta sätt, kan barnen påverka detta samt göras delaktiga i uppstädningen. Insekterna på vår avdelning gavs snabbt mänskliga egenskaper (antropomorfism) och växterna betedde sig som levande varelser (animism). Vi ser hur viktigt det är att barnen även här får skapa relationer och historier kring det vi vill lära oss mer om för att det ska bli meningsfullt för dem. 

Varför (syfte):

Vi tror att en ökad förståelse för sig själv och för varandra ger ringar på vattnet. Om vi förstår oss själva som en del av ett eller flera olika sammanhang (förskolan, hemmet, närmiljön, världen) så ökar vår vilja att påverka dessa sammanhang till något bättre. Att ge barnen konkreta, lustfyllda upplevelser av naturen i vår omgivning och djuren och växterna som lever där är vi säkra på skapar ett engagemang och lust att värna om just detta.

Utöver detta är ett stort fokusområde för oss förskolans värdegrund. Vi vill att barnen på Pralinen på ett konkret sätt ska göras delaktiga och få uppleva den, varje dag i varje aktivitet. 

Hur (metod):

Vi vill fortsätta skapa lustfyllda, trygga, inspirerande sammanhang för lärande och kunskapande. Eftersom lärande sker på så många olika sätt måste även sammanhangen vara varierande. Det egna utforskandet, observation, reflektion, imitation, kreativitet, problemlösning och samspel ska vara delar av detta.

Genom ett naturvetenskapligt arbetssätt där barnen ges många möjligheter att möta material, verktyg och fenomen många gånger på bekanta sätt och i bekanta sammanhang. Vi vill ge barnen många möjligheter att testa sina teorier, blir utfallet detsamma, är viss kunskap om ett material möjlig att förflytta mellan olika sammanhang, det vill säga, är kunskap generaliserbar? Vi kommer också fortsätta att sortera, kategorisera och ställa saker/fenomen och upplevelser mot och bredvid varandra. Reagerar material alltid på samma sätt, oavsett yttre förutsättningar?

Vi vill använda oss av närmiljön som inspiration och en plats där vi skapar och underhåller relationer, till oss själva, till varandra och till tingen i vår omgivning. Vi tror att det vi har en relation till värnar vi om. Att skapa gemensamma berättelser och historier om det vi vill lära oss mer om tror vi leder till ett större engagemang och delaktighet, något som i sin tur är direkt avgörande för lärande.

Utöver ovanstående försöker vi hitta vägar att synliggöra vårt värdegrundsarbete, både det som sker under personalens reflektioner men framför allt hur det kommer ut i händerna, i arbetet med barnen.

Vi fortsätter att dokumentera, reflektera, analysera och följa upp i lärloggar och i OneNote. Barnen tar del av dokumentationer och bilder/filmer i reflekterande samtal. Just nu ser vi en svårighet i att delge vårdnadshavare allt som sker då användandet av Skolplattformen i  inte är så utbrett bland dem. Detta försvåras ytterligare av att vårdnadshavarna inte tillåts på avdelningen under rådande pandemi. Vår målsättning är, att under våren, hitta sätt att ta ut dokumentationer utöver den dagliga kontakten. Trots dessa utmaningar är vår upplevelse och den feedback vi får av föräldrar att de värdesätter och återkopplas verksamheten både genom sina barns berättelser men också genom oss. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: