👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"En annorlunda skog" 3

Skapad 2021-01-19 15:21 i 184351 Förskolan Sunnan Stockholm Farsta
Förskola
Avdelningen Skalmans projekt ”En annorlunda skog ” För att ge barnen inflytande och delaktiga i vår verksamhet ville vi veta mer om alla barns intressen. Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för naturen ,böcker och skapande . Vi har valt att arbeta med de tre område för att möjliggöra språkutveckling ,utveckla barnens kunskaper inom det naturvetenskapliga området samt estetiska uttrycksformer

Innehåll

 

En sammanställning kring hur Skalman arbetat med projekt under HT-2020.

 

Under HT-2020 har vi arbetat med projekt "annorlunda skog", Vi hade i fokus språkutveckling genom högläsning, Vi arbetade med "kompis böcker för de yngsta" av Linda Palm. En serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. Berättelser handlar om vardagsnära och igenkännande berättelser. På så sätt blir kompisböckerna redskap för att öka barnens kunskap och synliggör barnens rättigheter på ett tydligare och förståeligare sätt genom bild och text.

 

 

Vi har haft både planerade och spontana läs stunder med barnen. vi läste i olika miljöer. Vi använde digitala verktyg som appen Ugglo, projektor.Vi läste böcker och haft boksamtal.

Barnen har visat stort intresse för böcker och läsning och vi kommer fortsätta arbeta med samma projekt även nästa termin. Vi märker att barnen uppskattar böcker och deras språkutveckling har kommit igång mer.

 

 VAD:

Vårt projekt handlar om att få barnen att utveckla sina färdigheter inom olika områden och våga vara sig själva, lyckas och misslyckas samt uppskatta varandras olikheter.  Barnen ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation

Under projektens gång ska vi arbeta med dom olika läroplans målen som: språk, natur, skapande och rörelse.  

Barnen ska genom projektet ges möjlighet att utveckla sitt språk. Det gäller såväl sitt talspråk, ordförråd, begreppsförståelse, kroppsspråk och sin förmåga att diskutera, återberätta och uttrycka sina egna tankar. Projektet ska även ge möjlighet för barnen att utvecklas inom det naturvetenskapliga området med utgångspunkt ur olika fenomen, växter och djur.

Barnen ska ha möjlighet att utveckla samarbetsförmågaförmågan med turtagning, samförstånd, lyhördhet, förståelse för andra människor liv.

VARFÖR:

Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för naturen, böcker och skapande Vi vill att barnen i enlighet med läroplanens mål (Lpfö 18) inom naturvetenskap språk och skapande utökar sina kunskaper på ett sätt som är roligt och intressant för dem.

HUR?

Som utgångspunkt arbetar vi i mindre grupper för alla barns möjlighet till delaktighet, lärande, möjlighet att synas och få det stöd varje barn behöver

Vi ska fortsätta besöka med barnen ”den magiska stenen "och där ska vi läsa en bok. Efter avslutad läsning vi ska reflektera med barnen. under varje utflykt ska barnen leta efter intressanta föremål/naturmaterial från skogen som dem ska ta med sig till förskolan.

Barnen ska arbeta med naturmaterial som dom ska hämta från skogen tex under skapande aktiviteter .vi ska   presentera för barnen olika material och varav en kommer vara "skatter från skogen " .

Till stöd i vårt arbete vi ska använda olika digitala verktyg för att presentera bilder, filmer, leta fakta och skapa. Vi ska arbeta med bilder som stöd och projicera dessa på väggen med hjälp av projektor.

Vi ska dokumentera även vid varje projekttillfälle för att lyfta fram det barnen gör och tycker är intressant för att sedan vid reflektionstillfällena mellan oss pedagoger diskutera hur det har gått och vad som visat sig - Vad säger barnen? Vad är barnen intresserade av? Vad gick bra? Vad kan vi behöva förbättra? Hur går vi vidare? Utifrån våra reflektioner planerar vi framåt vad nästa steg i projektet ska vara.

 

 

Vi utgår från följande läroplansmål:

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 

Barnen har inflytande över förskolans utbildning, med förväntat resultat som att barnens tankar och åsikter om förskolan uppmärksammas. Barnen kommer till tals i frågor som berör dem genom att vi bekräftar och ser varje barn utifrån deras intresse

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18