Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Räven

Skapad 2021-01-19 16:33 i 014581 Förskolan Solrosen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Rävens övergripande undervisningsplan utifrån utbildningsplanens mål samt valda mål i läroplanen.  

Innehåll

 

 

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Språk: 

 

 • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Matematik:

 

 •  utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder,  antal, ordning, tal, samt att resonera matematiskt om detta.

 

Naturvetenskap och teknik:

 

 •  utveckla sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Fysisk aktivitet:

 

 •  utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Inflytande & delaktighet:

 

 • utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Se nedan. 

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.
 • Bygg och konstruktionshörna i skogen.
 • Planerad cykelmiljö på framsidan. 
 • Organiserad hinderbana. 
 •  Utomhusbibliotek i lilla förrådet. 

 

 

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden
 • Gemensamt miljötänk utanför avdelningarna riktat till högläsning.
 • Organisering på avdelningarna sker utifrån att projektet och målet växer. 

 

 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 

 • Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfiket intresserade. 
 • Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. 
 • Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser. 

 

 

 

 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Språk:  Systematisk högläsning och sagoberättande med boksamtal relateras till barnens egna erfarenheter genom berättelser och skapande i olika former. Följa enkla instruktioner i vardagen. Barnen förbereds under dagen om vad som kommer först, sedan samt  till sist. Vi skriver tillsammans med barnen listor, meddelanden, deras egna berättelser mm och uppmanar dem att göra det samma. Barnen får reflektera över sitt egna lärande genom lärloggar både för barngruppen samt de individuella. Stötta barnen att sätta ord på vad de tänker med hjälp av takk tecken. Arbeta med genrepedagogiken där vi arbetar med fakta, beskrivande samt narrativa texter. Vi arbetar utifrån temat " Jag och mitt Husby" där vi utgår från barnen själva och deras närmiljö och mycket berättande utifrån de själva ingår. 

 

Matematik: Vi arbetar med antalsuppfattning i olika sammanhang; i samlingen, projekt, rutinsituationer. Vi räknar antal barn och barnen får hämta en sak var och så ser vi om det är lika många barn som saker. Vi samtalar om rumsuppfattning; man kan leka i hörnan, i mitten av rummet. Vi samtalar kring ordning och tal utifrån dagens datum. Vi spelar tärningsspel där de uppfattar antal hur många steg de ska gå och i vilken riktning. Barnen bygger och konstruerar med olika material, vi samtalar och konstruerar matematiska former som cirkel, kvadrat, rektangel och kvadrat. Barnen får mäta olika saker och vi får in begrepp längre; kortare, lika lång. Barnen uppmanas till problemlösning i de flesta situationer med stöttning av pedagoger.  

Spela spel kopplat till och jämföra tärnings prickarna och förflytta oss efter dem koppla antal till siffersymbol  och spelkarta. Beebootsen koppla antal tryckningar på roboten med antal rutor den ska gå för att nå fram till målet.

 

Utomhuspedagogik där vi använder våra matematiska glasögon i vår närmiljö, skogen och olika parker för att få in antal och matematiska begrepp.   

 

Naturvetenskap: Barnen får göra egna odlingar med olika frön från blommor och bönor. Barnen får erfara  årstidsskiftnigarna på olika sätt, vi uppmärksammar hur djur och  natur skiftar i samband med våra årstider och gör faktatexter kring detta.   

 

Teknik: Teknik som kopplas till odling och programmering av kroppen  t.ex. mäta, klä på sig och odla. 

 

Fysisk aktivitet: Vi erbjuder barnen fysiska aktiviteter utifrån årstid, utmaningar i närmiljön som skogen, parker. Pedagogerna erbjuder barnen aktiviteter som regellekar, bollekar och hinderbanor på gården. Vi går på långa promenader i vår närmiljö  och till olika parker där barnen utmanas i att prova på allt som finns i en park och inte fastna i en aktivitet. Samt de barnen som är passiva utmanas i att våga prova på något så att de inte blir stående och tittar på de andra. Vi samtalar kring vikten av varför det är viktigt att röra på sig och att barnen utmanas i att de måste använda sin kropp för att kunna leka utomhus. 

 

Delaktighet och inflytande: Barnen iordningställer miljön med hjälp av bilder och får i samband med detta möjlighet att förändra i miljön samt påverka var materialet ska stå. Samling varje dag för att förbereda barnen med hjälp av tecken  hur dagen ser ut samt om de vill ändra eller påverka dagens organisation/ struktur. Barnen får påverka detta genom att komma med konstruktiva lösningar. Regler och andra förhållningssätt som görs tillsammans med barnen följs upp. Barnen görs delaktiga och ansvariga över miljön på hela avdelningen, vi sorterar, städar och håller ordning tillsammans med barnen. Barnen kan komma med egna idéer om vilket material som ska tas bort samt tillföras utifrån våra pedagogiska miljöer. Vid konflikter talar vi med de berörda utifrån hur frågor för att tillsammans lösa konflikten. 


(De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande)

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Språk:  Barnens förmåga att återberätta flanosagor, böcker samt göra egna sagor samt använda begreppen "först" "sedan" och "till sist". Observationer över barnens förmåga att tolka enkla instruktioner och utföra dem samt att kunna beskriva karaktärer/ djur i våra sagor vi arbetar med. 

 

Matematik: Hur barnen uttrycker mängder, antal, ordning samt använder sig av  matematiska former i sina egna aktiviteter . 

 

Naturvetenskap: Barnen beskriver olika årstider. Barnen beskriver hypoteser utifrån deras odlingar. 

 

Teknik: Barnens beskrivningar av vad som behövs för att deras odlingar ska växa. 

 

Fysisk aktivitet: Bilder på varierade fysiska aktiviteter samt  barnens kommentarer om vad de gjort. Att barnen utvecklat sin förmåga att göra olika aktiviteter med hjälp av kroppsuppfattning. 

 

Delaktighet och inflytande: Åtgärdsplan, uppföljning och utvärdering utifrån den kartläggning barnen gjorde av verksamheten. Barnens nedskrivna lösningar och förslag på aktiviteter som de vill göra i vår verksamhet samt att vi följer upp det tillsammans med barnen där de tydligt ser att de själva valt aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

 

Vi behöver sätta oss in i matematikmålet för att kunna erbjuda barnen adekvata aktiviteter. 

 

 

 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

 

Vi pedagoger ska läsa utvalda kapitel ur Ann Pihlgrens "läsa, skriva och räkna i förskolan". 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: