Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2021-01-19 22:02 i Heby skola F-6 Heby
I Favorit matematik 1B kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 – 2 Matematik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med läromedlet Favorit matematik. Vi arbetar med digitala och laborativa genomgångar med utgångspunkt i Favoritmatematik 1B.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska lära dig:

 •  Naturliga tal 0-100
 •  Att markera tal på tallinjen 0-20.
 •  Naturliga tal 13-20 och antal.
 •  Fler, färre och lika många
 •  Att arbeta med tiotalsövergång i addition och subtraktion.
 •  Mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 •  Jämna och udda tal.
 •  Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 •  Talområdet 0-100
 •  Klockans hel och halv timme och mäta tid
 •  Att mäta, centimeter
 •  Räkna med pengar 0-20.
 •  Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 •  geometriska objekt
 •  Symmetri
 •  Att göra och samtala om stapeldiagram.
 •  Talmönster.
 •  Att göra räkneberättelser.
 •  Formulera matematiska uttryck.
 •  Rita av enkla figurer från rutsystem.
 •  Sannolikhet
 •  Datalogis tänkande
 •  Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med, punkt, linje, sträcka, hörn, sida, vinkel, jämna tal, udda tal

Hur ska vi lära oss detta?

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

 

Du får visa vad du kan:

 • I gemensamma diskussioner.
 • I enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • I delen , vad har jag lärt mig.
 • I arbetsboken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: