Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2021 Barns inflytande.

Skapad 2021-01-20 07:11 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Vårterminen 2021 Barns Inflytande

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

Varför

Läroplansmål

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.”

Vad

Undervisning i demokratiska principer, barns inflytande.

Barnens inflytande i miljön och planeringen av utbildningen möjliggörs genom att pedagogerna både individuellt och i grupp tillvaratar barnens intressen, behov och önskemål i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteterna i förskolan. Barnen uppmuntras att framföra tankar och åsikter om innehållet i utbildningen.
Barnen deltar i undervisningsstunder som syftar till:

Att utveckla varje barns förståelse för demokratiska principer, exempelvis vad ett majoritetsbeslut innebär i praktiken samt hur vi fattar gemensamma och individuella beslut.

Att värna om varandra och den gemensamma miljön.

Att stödja och stärka varje barns individuella självständighetsutveckling, tilltron till den egna förmågan samt förmågan att ta ett ökande ansvar i sin vardag på förskolan.

Var

 

I förskolans pedagogiska rum inne och ute. I rutinsituationer, gruppindelningar samt i leken.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Undervisningens genomförande anpassas till de barn som deltar. Pedagogernas förhållningssätt är avgörande för barnens möjligheter till reellt inflytande.

Pedagogerna efterfrågar samt observerar det barnen uttrycker angående utbildningen, sin trivsel, sina valmöjligheter, sin integritet, sin situation samt möjligheterna till delaktighet och inflytande I de lekar och aktiviteter som dagligen förekommer i förskolans vardag.

Barns inflytande i de leksituationer dom väljer att delta i får stöd av pedagogerna i syfte att säkerställa att samtliga barn får möjlighet att framföra sina önskemål gällande lekens utformning och sin egen roll i den.

Pedagogerna skapar tillsammans med barnen forum och förutsättningar för barnen att påverka sin situation samt uttrycka sig i frågor som rör dem.

När

Tid för genomförande

Barns inflytande genomsyrar hela förskoledagens olika aktiviteter och rutinsituationer.
Utrymme skapas dagligen för pedagogerna att delta i barnens lek i syfte att vid behov ge stöd och utveckla samspelet och lekens innehåll. 

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Hela arbetslaget och barngruppen deltar i undervisningen och genomförandet i samarbete med barnens vårdnadshavare.

Undervisningen sker under ledning av förskollärare. Roller och material fördelas utifrån de samlade resurserna i arbetslaget, barngruppen och miljön.

 

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

Utvärdering Februari 2021

Pedagogerna har strävat efter att ta tillvara barns önskemål och intressen i planeringen och utformningen av utbildningen. Pedagogerna har också strävat efter att tillsammans med barnen tydliggöra vad inflytande är och vad man kan ha inflytande över.
Flera barn uttrycker att dom nu vet vad inflytande är och att dom upplever att dom har inflytande över vad dom vill göra och vad dom inte vill göra i leken.

Barnen har under de gångna veckorna varit mycket delaktiga i att utforma samlingarnas innehåll.


Fortsättning, utvärdering Maj 2021

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: