👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan- Fruängens förskolor VT-2021-Trollstigen

Skapad 2021-01-20 08:26 i 233311 Förskolan Ellen Key Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2021. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena är valda i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och fysisk rörelse samt att användningen av digitala verktyg ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

  • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
  • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
  • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

En kartläggning görs i början av varje termin, av miljö samt barngruppens intressen och behov. Den ligger till grund för utformning av den pedagogiska miljön, innehållet i verksamheten samt värdegrundsarbetet kopplat till Barnkonventionen och Aktiva Åtgärder och plan mot Kränkande behandling. 

Pedagogerna är närvarande vuxna som lyssnar på varandra och barnen och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Pedagogerna är tydliga positiva förebilder, vägleder och gör barnen delaktiga i konfliktlösningar. Pedagogerna bemöter barn och vuxna med insikt om allas lika värde och kulturella identitet.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet till lika stort utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer.

Litteratur och digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Pedagogerna arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder sig av språkstödjande metoder som TAKK och PECS. Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal  och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. 

Arbetssätt:

På Trollstigen bemöter vi barnen med respekt, vi tilltalar barnen vid deras namn alternativt använder benämningen "kompisar", "vänner".

På samlingen sjunger vi kompissången där vi både lyfter de närvarande barnens och pedagogernas namn och avslutningsvis diskuterar vilka kompisar som är frånvarande.

På avdelningen har vi kompissolar som barnen har varit med och utformat, där synliggörs deras förslag på hur man är en snäll kompis mot varandra. Vi för återkommande dialoger med barnen om vikten av att vara en snäll och bra kompis och hur man kan vara en sådan.

Vi läser litteratur, både fysiska böcker och på digitala verktyg (Polyglutt), som belyser likheter och olikheter, grundläggande värden. På avdelningen finns normkritiska bilder uppsatta, som lockar till samtal hos barnen.

Barnen har inflytande på verksamhetens innehåll, de är med och utformar samlingen, vi låter barnens intresse leda vägen i vårt projekt, den pedagogiska miljön är utformad utifrån barnens behov och intressen och de har i hög grad möjlighet att välja vilken aktivitet eller lek de vill delta i under dagen.

Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva men är närvarande för att ge stöd i situationen när det behövs. Vid konflikter belyser vi vikten av inkludering, att bjuda in andra barn till lek, samarbete, turtagning, att dela med sig.

När barnen ställer frågor utforskar vi dem tillsammans för att söka reda på svaren, vi visar att vi tar barnens tankar och funderingar på allvar och bjuder in dem att framföra sina idéer och åsikter i diskussioner. 

Vi uppmärksammar barnen på att man ska lyssna på varandra, trösta den som är ledsen, hjälpa varandra.

I aktiviteter så som Mini-röris, dansaktiviteter, hinderbanor och springtävlingar och fotboll ges barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt utöva fysisk aktivitet, lyssna på, ta in och följa/imitera instruktioner och rörelser.

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och minnesvärd upplevelse av att vara hos oss på Trollstigen genom att vara närvarande, inlyssnande, lyhörda och varma i vårt bemötande, ge barnen stöd när det behövs men även uppmuntra dem att ta ansvar och vara självständiga. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

  • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
  • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
  • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel
  • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

De uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar. 

Pedagogerna är positiva förebilder. De motiverar och organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. 

Arbetssätt:

På avdelningen finns siffror 1-12 uppsatta i två av våra rum. Vi har även alfabetet med både versaler och gemener med tillhörande bilder tillgängligt på barnens nivå i vårt mest centrala rum.

På samlingen väljer vi många sånger som både har sång och rörelseinnehåll, på så sätt kan även de barn som inte utvecklat sitt verbala språk delta och känna sig delaktiga.

Mycket av det material vi har på avdelningen är placerat på barnens nivå.

I projekt anpassar vi till viss del "svårighetsgraden" till barnens individuella mognad och håller olika aktiviteter med olika barngrupper när det är nödvändigt, exempelvis i skapande. Vi ser det däremot även som en positiv aspekt att de äldre/mognare barnen kan förmedla sina kunskaper och tankar till de yngre och mindre erfarna barnen i diskussioner som uppkommer under projektets gång.

Vi ser till barnens intressen och mognad när vi diskuterar val av materialinköp och utformning av den pedagogiska miljön.

Vi använder digitala verktyg för mini-röris, dans, rörelsesånger.

Vi läser litteratur anpassade efter barnens mognad både på digitala verktyg och fysiska böcker. Vi håller även bildpromenader med mindre grupper där barnen kommer till tals och deras tankar synliggörs.

Vi har två vilor på avdelningen, en sovvila och en "uppevila" för de barn som inte ska sova. På uppevilan kan vi ha aktiviteter som vi anpassar till lämplig svårighetsgrad för att utmana och stimulera barnen.

Vid måltider, utöver soppa, får barnen möjlighet att använda sig av kniv och gaffel för att vi ser det som en positiv aspekt för deras utveckling. Samtliga barn på avdelningen dricker även ur glas.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande. Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.

Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går, även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat. Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

På Trollstigen har vi färg projekt där fokuserar vi på de färger som original-babblarna har (grön, gul, blå, röd, rosa, brun) då var och en av babblarna representerar ett målområde från läroplanen för förskolan.

På trollstigen har vi olika skapande aktiviteter med olika material som barnen får bekanta sig med och utforska fritt. 

På samlingen sjunger vi olika sånger och håller rörelse aktiviteter och vi räknar på olika språk exempelvis, spanska, engelska, kurdiska och även danska.

På avdelningen har vi ett kulturträd, där står ord som vi använder med barnen i vardagen på olika språk som barnens vårdnadshavare pratar. 

Utomhus har vi Mini-röris, promenader där vi utforskar närområdet.

När vi får möjlighet kommer vi gå till biblioteket med mindre grupper där kan vi låna olika litteratur  som är anpassad till barnens intressen och vårt aktuella projekt.

På avdelningen har vi ett bokträd som synliggör vilka böcker vi har läst med barnen. Med hjälp av trädet får vi möjlighet att se vilka böcker barnen främst intresserar sig för och samtalar om .

 

På Trollstigen har vi kompissolar som lyfter våra barns åsikter och tankar kring " hur man är en snäll kompis". Detta synliggör vår kamratkultur på Trollstigen.

Vi arrangerar eget kulturutbud så som teater, skuggteater och bioupplevelser på avdelningen. Där får barnen bland annat ta del av Bockarna Bruse, Bolibompa med mera.

 

 

________________________________________________________________________________________________

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara dem tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är utvärdering av era undervisningsplaner och alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

Stödfrågorna hittar ni i Lathund för Utbildningsplan. Gemensamma mappen-Skolplattformen-PoB.

 

 

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med WKI och kvalitetsredovisningen