Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 3 "Jag i Krabat"

Skapad 2021-01-20 09:10 i 183521 Förskolan Krabat Stockholm Farsta
Förskola
Vi har arbetar med projektet "Jag i Krabat". Där barnen arbetar med sin egen identitet samt sina sociala relationer. Vi eftersträvar att stärka barnen i sina egna identiteter samt lyfta upp barnens egna värde både enskilt och i grupp.

Innehåll

Hela förskolan arbetar med projektet "Jag i Krabat".

 

Projektfråga:
"Vem är jag?"

 


Läroplansmål och WKI:
Vi har utgått från följande läroplansmål: 

 • Normer och värden.
 • Barns delaktighet och inflytande.

Vi kan konstatera att alla läroplansmål inom dessa områden har barnen fått tillgodosedda genom projektet. Vi har även valt att lyfta in de värden och rättigheter som uttrycks i FN´s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Detta har vi gjort eftersom läroplansmålen och barnkonventionen går hand i hand samt att barnkonventionen har blivit en lag i Sverige.

Genom detta arbetssätt har vi fokuserat mycket kring normer och värden. Vid en tillbaka blick i de dokumenterade lärloggarna kan vi konstatera att inom projektet har vi arbetat med alla läroplansmål utom naturvetenskap. Under denna termin kommer vi lägga mer fokus inom detta område i vårt projekt samt lyfta fram barns undersökande genom digitala medier. Detta kommer vi pedagoger göra genom att använda oss av naturmaterial i vårt utforskande kring kroppen och i vårt skapande samt att vi använder oss av skogen som lärmiljö i vårt projekt. Barnen ska i större utsträckning ges möjlighet att undersöka och använda digitala medier som en del av undervisningen i projektet.

 

Vi har fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 • Vi observerar hur barnen använder de olika lärmiljöerna och utvärderar dessa utifrån hur utvecklande miljöerna är, om miljöerna är tillåtande, tillgängliga och inkluderande.

Vi har arbetat med de olika lärmiljöerna och köpt in nytt öppet material där barnen ges möjlighet till utforskande och kreativt skapande. Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper för att bland annat skapa arbetsro och möjlighet till talutrymme, koncentration och lärande. Vi fortsätter att utveckla förskolans lärmiljöer utifrån barnens intressse och utveckling.

 

 

 

Vad (innehåll):

Tillsammans med barnen har vi arbetat med en kompissol där barnen själva har varit med i diskussionerna och lyft fram sina tankar och åsikter. Detta arbete har pågått under flera veckors tid och genererat i att varje barn har fått förutsättningar att utveckla alla läroplansmål inom området normer och värden. 

Vi har även arbetat med att stärka "jaget": Barnen ska ges möjlighet att utforska sin egen identitet. Detta har skett genom bland annat självporträtt i olika material så som lera, återvinningsmaterial och papper och pennor. Genom att arbeta utifrån demokratiska principer i arbetet med barnen har barnen också fått uppleva sitt eget värde i gruppen. Att barnets röst och åsikter är viktiga. 

Barnen kommer få utforska kroppens uppbyggnad och anatomi genom att mäta kroppsdelar med olika material. Vi pedagoger kommer även tillsammans med barnen använda oss av analog och digital programmering på ett lekfullt sätt inom projektet. Barnen ska själva dokumentera sitt utforskande och vara med och förstå sin utveckling.

 

Varför (syfte):

I föregående projektplanering hade pedagogerna sett ett stort behov av att barnen behöver växa i sig själva samt i samspelet med varandra. Vi pedagoger menade att många av barnen på förskolan behövde stärkas i sin egen identitet och skapa tillit till sin egen förmåga. Barnen ska även stärkas i sin egen roll i de sociala relationerna och förstå vikten av ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. 

Vi pedagoger väljer att lyfta upp och fokusera på läroplansmålen kring naturvetenskap samt att vi använder oss mer av digitala medier som uttrycksform i sitt utforskande i projektet.  

Hur (metod):

Vi pedagoger fokuserar på barnens enskilda styrkor och förmågor. Vi arbetar med att stärka barnens identitet och väcka lust och nyfikenhet i sitt eget lärande. Vi arbetar utifrån att alla barn är kompetenta och att vi pedagoger ger dem möjlighet att vara kompetenta både i tid, organisation och den pedagogiska miljön. Vi stimulerar och utmanar barnen och dess integritet för att skapa bra förutsättningar för hållbara relationer. 

 

Barnens identitet och "jag" arbetar vi med genom att:

 • fokusera på barnens individuella styrkor
 • arbeta med självporträtt
 • demokratiska principer och barnkonventionen
 • pedagogerna ser över lärmiljöerna för att skapa inspirerande, tillåtande, tillgängliga och inkluderande miljöer som stimulerar till utveckling och lärande.

 

Vi pedagoger utvecklar barnens sociala samvaro genom:

 • att lekträna där barnen får använda sig av bland annat lekregler, turtagning och kommunikation.
 • samarbete och samspel genom olika uttrycksformer.
 • arbetar med lärmiljöerna för att skapa rum i rummen som inbjuder till samspel och utforskande.
 • barnen gör en egen kompissol där de beskriver hur man är för att vara en bra kompis. Barnen lyfter själva upp viktiga egenskaper och sätt att vara i relation till varandra. Utifrån barnens punkter arbetar vi tillsammans vidare med dessa genom olika uttryckssätt, så som skapande, musik, drama, sagor och berättande.

 

Arbetssätt:

Förskolan förändrar sitt arbetssätt under denna termin för att organisationen kring barnens lärgrupper ska fungera på ett tydligare sätt för barnen samt för att höja kvalitén i arbetet. Genom detta arbetssätt är vår förhoppning att vi pedagoger kommer arbeta mer målinriktat och får lättare att se barnens utveckling och lärande. Pedagogerna använder sig av reflektion, APT, lotusdiagram och lärloggar för att driva arbetet och barnens utveckling framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: