👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2021-01-20 11:53 i Hindås skola Härryda
Tema om viktiga frågor som livvstil, grupptillhörighet, könsroller, utanförskap och informationsspridning
Grundskola 6 Religionskunskap
Under några veckor framöver kommer du att lära dig mer om identitet, etik och moral.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska stimuleras att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Aktuella ord & begrepp

identitet, relation, jämställdhet, kärlek, sexualitet, könsroller, grupptillhörighet, utanförskap, kränkning, etiska principer, etik, moral

Arbetssätt

Du kommer att lära dig om några etiska principer/synsätt och diskutera olika dilemman. Du kommer att öva på att se olika perspektiv, att argumentera för hur du tänker och du kommer också att öva på att koppla det du sett/läst/hört till etik, moral och tankegångar inom världsreligionerna.

Du kommer att ha genomgångar, läsa texter och titta på korta program samt diskutera och fundera kring etiska dilemman.

Bedömning

Bedömningen grundas på ditt muntliga och skriftliga arbete under lektionerna.

 • Den kunskap du visar i diskussioner.
 • De kunskaper du visar i ditt skriftliga arbete. Hur väl du skapar texter anpassade till sammanhanget.
 • Att du kan använda begreppen på ett korrekt sätt.
 • Hur väl du resonerar i diskussioner. (Genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet vidare och fördjupar eller breddar dem.)

Uppgifter

 • Livsfrågor 25 januari

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris för Livskunskap

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor, på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor, på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor, på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor och etiska begrepp
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.