👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik, Procent och statistik samt repetition v3-v24 ÅK9 VT21

Skapad 2021-01-20 15:21 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
LPP Matematik, Procent och statistik samt repetition v3-v24 ÅK9 VT21

Innehåll

 

LPP  Matematik, Procent och statistik samt repetition v3-v24 ÅK9 VT21

 

 

 

Undervisningen i matematik tränar abstrakt tänkande, och förmågan att lösa problem i vardagen. Den ger även eleverna möjlighet att förstå det vackra i matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och uttrycka sig matematiskt.

 

Lärande mål

 

 

 

Vi kommer under denna period att studera

 

 

 

·       Hur man utför beräkningar med procent

 

-        Beräkna andelen

 

-        Beräkna delen

 

-        Beräkna det hela

 

 

 

·       Beräkningar med förändringsfaktor

 

·       Hur procentberäkningar kan användas i vardagen i olika praktiska sammanhang

 

·       Skilja på procent och procentenheter

 

·       Vad promille är och hur det kan användas i beräkningar.

 

·       Kunna bestämma olika lägesmått och spridningsmått

 

·       Förstå innebörden av olika lägesmått och spridningsmått

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

 

 

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt.

 

·       Genomgångar

 

·       Enskild räkning

 

·       Lärarledda gruppdiskussioner

 

 

Bedömning:

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel. Följande moment kommer att bedömas: lektionsarbete, gruppuppgifter, läxor och prov.

 

Bedömningen avser

E

C

A

Förmågan att lösa matematiska problem

 

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar (E-nivå)

 

Av svårighetsgraden:

 

Beräkna 11% av 250 kr

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar. (C-nivå)

 

Av svårighetsgraden:

 

Egon har 275 kr i veckopeng. Han får välja mellan att höja sin veckopeng med 20 % eller 50 kr. Vilket alternativ är mest fördelaktigt?

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

(A-nivå)

Av svårighetsgraden:

 

En förpackning har formen av ett rätblock. Förpackningens bredd ökas med 15%, höjden minskas med 20% och längden ökas med 30%.

Hur många procent förändras förpackningens volym?

Förmågan att använda och förstå begrepp

 

I vilken grad eleven använder och visar förståelse för de matematiska begreppen och dess definitioner

 

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

(E-nivå)

 

Ex:

Eleven förstår vad procent står för och kan göra omvandlingar mellan procentform, decimalform samt bråkform och kan till viss del använda dessa i olika beräkningar.

 

Eleven vet vad förändringsfaktor är och kan i viss mån förklara det.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

(C-nivå)

Ex:

Eleven är säker på hur decimalform och bråkform kan användas för att beräkna det hela, delen av det hela eller andelen.

Eleven kan ta fram och använda förändringsfaktorer i olika beräkningar.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

(A-nivå)

 

Ex:

Eleven kan använda förändringsfaktorer för att lösa mer komplexa uppgifter.

Förmågan att välja rätt metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat. (E-nivå)

 

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat. (C-nivå)

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

(A-nivå)

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

 

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

(E-nivå)

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

(C-nivå)

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.  (A-nivå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag

Genomgång

Räkna

Övrigt

Vecka 3

 

Procent, Beräkna andelen, Beräkna det hela

s 144-145

 

Vecka 4

Beräkna andelen

Förändringsfaktor

 

s 146-147

s 148

LÄXA: att ligga i fas och ha gjort alla sidor.

Vecka 5

 

Upprepad förändring

Statistik

s 149

s 150-151

 

LÄXA: att ligga i fas och ha gjort alla sidor.

Vecka 6

 

Statistik

Procentenheter

Diagnos

s  152

s153

DIAGNOSEN ska göras denna vecka!!!

LÄXA: att ligga i fas och ha gjort alla sidor.

Vecka 7

Gör klart diagnos

Problemlösning med procent

Mer om statistik

 

Blå eller röd kurs

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 8

Promille och PPM

PROV Fredag

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 9

Sportlov

 

 

Vecka 10

Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 11

Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 12

Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 13

Individuell fördjupning och repetition

 

 

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 14

Påsklov

 

 

Vecka 15

 Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 16

Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 17

 Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 18

 Individuell fördjupning och repetition

Prov torsdag och fredag

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 19

Individuell fördjupning och repetition

 

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 20

Individuell fördjupning och repetition

Prov fredag

LÄXA: 60 minuter räkning hemma

Vecka 21

Fördjupning

 

 

Vecka 22

Fördjupning

 

 

Vecka 23

Fördjupning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9