👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation: En fabel

Skapad 2021-01-20 15:07 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
You are going to choose a fable in English and present it to a group of classmates. In your presentation, you will also talk about the moral of the story (sensmoral) and a situation from real life when the moral of the story could be important. When you do your presentation, you use que-cards to help you remeber your presentation.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta med elevinflytande

 

Eleverna väljer själva vilken text de arbetar med, och utformar utifrån den ett eget innehåll. Eleverna har även visst inflytande över det praktiska kring hur de redovisar sin kunskap när de presenterar.

 

Grovplanering

 

Arbetet utgår ifrån checklistan nedan, där eleverna behöver gå igenom samtliga steg. Då eleverna arbetar i sitt eget tempo så kommer de att ha kommit olika långt vid olika lektionstillfällen, och även ha olika mycket tid på sig i slutet av området till att bara öva på att hålla sin presentation.  

 

Checklist:

 

To do (att göra)

Started (påbörjat)

Done (klart)

Choose a fable to work with.

 

 

Read the fable.

 

 

Find what the moral of the fable is.

 

 

Make up a situation from real life when the moral of the story could be important.

 

 

Make cue-cards to help you remeber your presentation.

 

 

Practice doing your presentation with class mates and giving feed-back.

 

 

Practice doing your presentation on your own.

 

 

Hold your presentation on the 8th or 12th of february.

 

 

 

 

 

 

IKT och medier

Vi använder chromebooks till att söka efter texter att arbeta med, och även till produktion av text.

 

Bedömning

 

Som lärare är jag alltid öppen för alla förmågor som ni som elever kan tänkas visa i arbetet med olika uppgifter. Under arbetets gång, och vid presentationen kommer jag att kolla extra noga på:

 

Uttal, med fokus på att det ska göra innehållet tydligt

 

Flyt, med fokus på att det gör det lättare för publiken att hänga med

 

Språklig korrekthet, så att innehållet är tydligt

 

Anpassning till syfte, mottagare och situation

 

Förståelse för texten och hur väl eleven använder texten till presentationen

 

Hur väl de olika delarna av presentationen håller ihop

 

Hur väl du övar och genom det förbättrar din presentation

 

Hur pass avancerat språk du klarar av att hantera

 

 

 

Som en matris skulle det kunna se ut så här:

 

Under arbetet

E

C

A

Förstå texten och använd den till presentationen

Du använder denna uppgiftsinstruktion och din fabel till att arbeta mestadels självständigt med uppgiften.

Du använder denna uppgiftsinstruktion till att arbeta mestadels självständigt och att utveckla och förbättra din presentation.

Du använder uppgiftsinstruktionen till att arbeta självständigt (men du kan självklart be om hjälp) och till att utveckla och förbättra din presentation på ett relevant sätt.

Öva och förbättra din presentation

Du gör enstaka enkla förbättringar av din presentation efter att ha övat.

Du gör flera och lite större förbättringar av din presentation efter att ha övat.

Du gör flera och relevanta förbättringar av din presentation efter att ha övat.

Vid presentationen

E

C

A

Uttal

Ditt uttal gör att det går att förstå din presentation.

Ditt uttal gör att det mesta i din presentation blir tydligt.

Ditt uttal utgör inget hinder för att förstå presentationen utan gör innehållet tydligt för den som lyssnar.

Språklig korrekthet

Ditt språk är så pass korrekt att det går att förstå din presentation.

Ditt språk är så pass korrekt att det mesta i din presentation är tydligt.

Ditt språk är så pass korrekt att det inte utgör ett hinder för att förstå din presentation utan gör innehållet tydligt.

Språklig nivå

Ditt språk består av hela meningar som inte bara är korta och likadana.

Ibland varierar du ditt språk med längre meningar och med olika meningsbyggnad.

Ditt språk är hela tiden varierat och du anpassar meningsbyggnad efter vad som passar sammanhanget.

Flyt

Du håller igång presentationen i någorlunda tempo.

Du stakar dig bara enstaka gånger, i övrigt flyter ditt tal på väl.

Ditt tal flyter på väl, tar du pauser så är det för retorisk effekt.

Anpassning

Du står upp inför gruppen och håller din presentation.

Du har viss publikkontakt och pratar så pass högt att alla kan höra dig.

Du har så pass god publikkontakt att det underlättar för publiken att hänga med. Du pratar högt och varierar rösten efter innehållet.

Presentationen hänger ihop

Fabeln, sensmoralen och situationen går att koppla ihop, även om det inte är tydligt för alla.

Fabeln, sensmoralen och situationen kan tydligt kopplas till varandra.

Fabeln, sensmoralen och situationen kopplas tydligt ihop på ett relevant sätt.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9