👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål Somaliska

Skapad 2021-01-21 14:48 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7
Ämne: Modersmål Somaliska. Klass: 7 Arbetsområdet: läsa, skriva, samtala, samt grammatiska övningar. (Substantiv, Ordföljd) Tidsram: VT 2021.

Innehåll

 

1-      Syftet med undervisningen

Att läsa, skriva och förstå sitt modersmål är viktigt för eleven. Modersmålsundervisningen bidrar till att eleven kan använda sitt modersmål som verktyg för att lära sig svenska och andra språk. Undervisningen i modersmålet hjälper styrker elevens identitet. Flerspråkigheten utökar elevens möjligheter att kommunicera i omvärlden.

Eleven skall utveckla sin förmåga att:

·         skriva meningar och texter,

·         läsa skönlitterära texter,

·         bättre förstå texter i olika sammanhang, och

·         att använda språket på ett grammatiskt korrekt sätt.

 

2-      Centralt innehåll

Språk är människans främst redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sid identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

3-      Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med flera texter inom olika skönlitterära genrer. Genom dessa texter kan vi lägga fokus på ett utökat ordförråd samt grammatiska delar som meningsuppbyggnad och ordföljd. Vidare jobbar eleverna tillsammans med lektionsspecifika arbetsuppgifter och har läraren tillgänglig som stöd.

Eleven arbetar med grammatiska övningar

Eleven skriver uppsatser och berättelser om historia, kultur och miljö.

 

 

4-      Hjälp – Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Läraren förbereder arbetsmaterial och förklarar för eleven. Eleverna samarbetar med varandra i arbetet med lektionens uppgifter och har alltid läraren tillgänglig om behov av stöd uppstår. Vid ett tillfälle under terminen jobbar eleverna i grupper för att förbereda en muntlig presentation med olika teman.

 

 

 

Redovisningsform – Hur och när ska du visa vad du kan?

Under terminen kommer eleverna att bedömas med två skriftliga prov samt ett slutprov med innehåll från hela terminens undervisning. Proven kommer att innehålla delar som uppsatsskrivande, meningsuppbyggnad, samt grammatik. Elevernas aktiva deltagande på varje lektion är viktigt och bedömning av elevens prestationer kommer att göras kontinuerligt under hela terminen, vilket vägs in när slutbetyget för terminen sätts.

Preliminära provtider:

Prov 1: Vecka 8, 23/2

Prov 2: Vecka 16, 20/04

Slutprov: Vecka 24, 01/06

Ändringar kan förekomma vid behov.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

modersmål Somaliska

Rubrik 1

betyg E
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
betyg C
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Betyg A
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Aspekt 1