Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan 2021 Midsommarkransens förskolor

Skapad 2021-01-21 15:04 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor 2021 är till för att sätta ramarna för hur arbetslagen ska planera sin målstyrda undervisning. Utbildningsplanen bygger till stor del på verksamhetsplanen, och lyfter vilka mål vi ska fokusera på i enheten under året. Den beskriver också hur uppföljningen och analysen ska ske.

Innehåll

Identitet, jämställdhet och digitalisering i Midsommarkransens förskolor

Under 2021 kommer fokusområdet i Midsommarkransens förskolor fortsatt att vara Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Målet med valt fokusområde är att förskolorna ska utveckla sitt arbete med digitalisering och förstå hur jämställdhet påverkar barnens vardag och framtid, samt vad målstyrd undervisning i förskolan kan innebära enligt den nya läroplanen. Detta ger förskolorna i enheten en gemensam grund att ta avstamp ifrån för att öka likvärdigheten. Våra gemensamma utvecklingsområden ryms också under rubriken: pedagogiska miljöer, pedagogisk dokumentation (PoB:en), värdegrundsarbete, barnkonventionen samt digitalisering. 

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl [...] social som miljömässig" (Lpfö 18, s. 5). I läroplanens första avsnitt, Grundläggande värden, beskrivs hur förskolan vilar på en demokratisk grund, och hur barns inflytande ska genomsyra undervisningen. Utifrån den texten lyfts språk och hållbar utveckling som viktiga områden. I Midsommarkransens förskolor kommer därför även dessa två områden att synliggöras extra mycket i den målstyrda undervisningen under 2021. 

Styrdokumentet Strategi för rörelse och fysisk aktivitet från stadsdelen innehåller en beskrivning av hur den målstyrda undervisningen också ska innehålla hälsa och välbefinnande. Därför finns även fysisk aktivitet med bland målen i Midsommarkransens förskolor för 2021.

Ett mål för 2021 är också att samtliga arbetslag i enheten använder Skolplattformens pedagogiska verktyg Planering och bedömning (PoB:en) i sitt dagliga arbete med pedagogisk dokumentation, i sitt systematiska kvalitetsarbete och som grund för den målstyrda undervisningen.

 

 

Uppföljning och analys

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni, samt löpande under året vid behov. Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december. Arbetslagens undervisningsplaner, lärloggar och reflektioner ligger till grund för arbetslagens uppföljningar och analyser.

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

Följer vi planeringen? Vad ser vi? Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

 • Pedagogiska miljöer?
 • Pedagogisk dokumentation?
 • Värdegrundsarbete?
 • Barnkonventionen?
 • Digitalisering?
 • Hållbar utveckling?
 • Språk?
 • Fysisk aktivitet? 

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen? Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

 • Pedagogiska miljöer?
 • Pedagogisk dokumentation?
 • Värdegrundsarbete?
 • Barnkonventionen?
 • Digitalisering?
 • Hållbar utveckling?
 • Språk?
 • Fysisk aktivitet? 

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: