Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintersport. Vinter Olympiska spelen (Fjärrlektioner)

Skapad 2021-01-22 00:36 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola F Modersmål
Under tre veckor fortsätter vi att arbeta med olika typer av texter, läsa och analysera med olika lässtrategier, diskutera, skriva olika typer av texter. Vi börjar med tema vintersport och Olympiska Spel (elevernas val), där kommer de att skriva faktatext om en idrottare eller en favorit vintersport. Eleverna ska läsa olika böcker, titta på filmer och utveckla sin läs- och skrivförmåga. Eleverna ska träna på muntlig redovisning, det hjälper de att våga tala sitt modersmål inför andra, vi kommer att använda digitala verktyg.

Innehåll

Ämnets syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

TEMA

Vintersport. Vinter Olympiska spelen

 

Att utifrån de allmänna syftena anknyta till de sporter som eleverna känner till från sina hemländer, lära mer om Sveriges sporter.

Vinter OS. . 

Tala och samtala

•    Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

•    Muntligt berättande i olika sammanhang.

•    Uttal, betoning och satsmelodi.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

•         Strategier för att skriva elevnära texter.

 

Berättande texter och faktatexter

•   Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

 

Kultur och samhälle

•         Lekar och sport från områden där modersmålet talas, men även från Sverige.


Genomförande/arbetssätt

           Vi arbetade med temat ”Vintersport.

Vinter Olympiska Spel” (elevers val).

Allt ska bedömas formativt skriftligen och muntligt samt kamratbedömning i par.

1. Innan eleverna kommer delade jag med dem Google Meet Classroomscreen Classroomscreen med sportbild där lektionsplanering, liten kalender, klockan och trafikljus med grönt ljus som eleverna kan titta och läsa när de kommer till det digitala rummet. Det hjälpte till att skapa speciellt atmosfär som i gemensamma rum.

2. En kort instruktion om hur kan vi arbeta digitalt och vilka regler som gäller i det digitala rummet och förklarade syfte och uppgifter (utan sista uppgiften) som ska bli en överraskning.

3. Frågor kring temat (vad vet du om vintersport och Olympiska Spel) för att motivera och engagera eleverna.

4.  En film från YouTybe  https://www.youtube.com/watch?v=UPAI09WYSWQ

 

om vintersport med texten i, som pausas och diskuteras mellan eleverna.

5. Nya ord förklaras med bild och synonymer.

6. Kamratbedömning sker i par.

7. Filmen avslutades med ett litet test.

8. Samtal om olika OS vintersport

9. Arbeta med digitala uppgifter som text till bilderna.

10.  Gemensam bedömning.

11.  Hemuppgiften där eleverna ska välja mellan några förslag.

1.       Att skriva berättande text om en vintersport.

2.       Att skriva instruktion om en vinterspel.

Eleverna ska förbereda sitt arbete (om de vill) som en bok i mitt bibliotek på Bokcreator: https://app.bookcreator.com/books

12.Avlutade med diskussion och utvärdering genom ExitPoll i Classroomscreen. Classroomscreen

 

Kunskapskrav och bedömning

        Jag kommer att bedöma:

Muntlig kommunikation, elevens förmåga att uttrycka sig muntligt, samtala, diskutera, återberätta.

Din förmåga att formulera tankar skriftligt, skriva olika typer av text.

Läraren bedömer fortlöpande muntligt deltagande, läsning och skriftliga resultat. Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.

 

Nivå E

Nivå C

Nivå A

Läsa och förstå

läsa på modersmål

Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.

Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.

Du läser åldersanpassade texter med mycket gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.

Skriva

skriva på modersmål

Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.

Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med god säkerhet. Du följer grundläggande regler för språkriktighet väl.  Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Att samtala (kommunicera,

formulera. diskutera)

Du kan samtala och diskutera på ett enkel sätt olika frågor om olika sporter

Du kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt olika sporter.

Du kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt om olika sporter

 

Uppgifter

 • Vintersport Зимние виды спорта

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
9.Samtala om bekanta ämnen
Ord- och begreppsförråd
Eleven deltar i samtal om bekanta ämnen, med enkelt ord- och begreppsförråd
Eleven kan samtala med ganska bra ord- och begreppsförråd
Eleven använder viktigt ord- och begreppsförråd som hör till ämnet i rätt sammanhang
Eleven kan samtala i olika syften, situationer och till olika mottagare med anpassat ord- och begreppsförråd
10. Ställa frågor och framföra sina åsikter i samtal
Eleven lyssnar på andra, ställer enkla frågor och uttrycker åsikter i samtalet
Eleven lyssnar på andra, ställer argumenterande frågor och kommenterar med egna åsikter
Eleven lyssnar på andra och motiverar sina synpunkter
Eleven kan vidareutveckla argument och åsikter – kan hålla fast vid, men även byta åsikt om övertygande argument ges
11. Berätta om vardagliga händelser
Eleven berättar händelser och upplevelser med korta meningar som är ganska begripliga
Eleven berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar
Eleven berättar tydligt och till viss del sammanhängande händelser
Eleven berättar med välfungerande struktur, dvs. inledning, innehåll och avslutning
12. Beskriva och resonera om viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet
Eleven beskriver på ett enkelt sätt så andra förstår
Eleven kan framföra egna tankar och har till viss del uppfattning om ämnen
Eleven kan motivera varför med ett helhetsintryck om ämnen
Eleven kan koppla resonemang till den specifika frågan, andra situationer och till egna tankar om ämnen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: