Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-01-22 06:10 i Dannemannen förskola Eslöv
Förskola
Utifrån boken Stjärnfamiljer kommer vi att jobba med de sex benen: Språk, matematik, måltidspedagogik, lek, digitalt, och barnkonventionen.

Innehåll

Samplanering.

Mål:

Göra barnen medvetna om att familjer kan se olika ut och att olika är bra 

Citat från boken ”det som är viktigt och vad man bör minnas, familjer av olika sorter ska få finnas.”

Varför:

I vårt projekt i dialog med staden relaterar barnen till sig och sin familj.

Vad: 

Barnkonventionen artikel 2: Varje barn är lika mycket värda och samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Lpfö 18:

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Hur:

Vi kommer att läsa boken Stjärnfamiljer och arbeta utifrån barnens tankar.

Vem/Vilka:

Barngruppen och pedagoger.

Var:

I våra grupper på förmiddagen och i verksamheten, leken, högläsning och i skapande aktiviteter. Vi kommer att dokumentera vårt arbete i unikum. Vi startar med bildpromenad och barnens tankar. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: