Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2021-01-22 09:57 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Med hjälp av Babblarna ger vi barnen möjlighet till utforskande, utveckling och lärande på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Innehåll

Nuläge

I vår barngrupp finns en blandning av barn i åldrarna 1-3 år. Vi kan se under starten av terminen att vi har ett stort rörelsebehov och att vi vill fokusera extra mycket på att ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sig på olika sätt. Barnen visar intresse för rörelse och sång och därav blir vårt fokus språkutveckling och rörelseglädje på olika sätt. Med hjälp av Babblarna och deras olika personligheter kommer vi väva in läroplanen och våra kommunala mål och därefter utmana barnen på ett lekfullt och utvecklande sätt. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att introducera och arbeta med babblarna en i taget och arbeta utifrån denne babblares egenskaper och styrkor. Vi arbetar med att bli medforskare i barnens lek och ta tillvara på deras tankar och idéer.

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens behov intressen och önskemål utvecklas vårt projekt. Vi har utifrån gruppens stora behov av rörelse valt att börja terminen med Bobbo. Den figur vi för tillfället arbetar med kommer att vara med oss i hela vår verksamhet, det kommer att visas i vårt akvarium vilken av babblarna vi arbetar med. Vi kommer ha bilder på väggarna och i vårt fönster kommer det finnas en målad bild på den aktuella figuren som vi arbetar med. Den av babblarna vi arbetar med kommer även att vara med oss på samlingen och bjuda på frukt. 

Under terminens gång kommer de olika Babblarna delta i vår verksamhet och utveckla barnen i deras lärande på ett lekfullt sätt. Ibland kommer fler babblare att användas tillsammans då deras olika styrkor och egenskaper går in i varandra och blir starka tillsammans.

Med Babblarna som lär kompisar kommer vi att arbeta med de olika aktiviteterna som vi knutit an till var och en av Babblarna. Se vad de har för olika egenskaper och vad vi ska ha för olika aktiviteter till de olika Babblarna lite längre ner i vår planering.

Genom att använda projektorn som redskap som kommer vi få in digitala verktyg i vår verksamhet.

Vi kommer att dela barnen i mindre grupper och dela upp grupperna där en grupp är ute och en grupp är inne. Dela barnen utefter olika genomtänkta konstellationer för att ge barnen mer utrymme att ta plats och kunna anpassa utmaningarna mer utefter varje barn. 

 

 

Bobbo (rörelse) är en glad och sprallig figur, men med ett hett temperament. Bobbo älskar att röra på sig och dansa, och ge sig ut på äventyr.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 • Miniröris
 • Dansa - kroppsdelar
 • Hinderbana - motorik
 • utelek 
 • Äventyr - skogen 

Vi kopplar följande mål från Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand o sin hälsa och sitt välbefinnande
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • självständighet och tillit till sin förmåga
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Babba (språket) Babba är en pratsam figur som gillar att läsa böcker och diskuterar saker. Babba är modig, tar gärna täten och tycker om att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 • Läsa böcker - boksamtal
 • Sånger  
 • Rim, ramsor
 • TAKK
 • Polyglutt
 • Drama
 • Spela spel
 • Bildstöd

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi 
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk

 

Bibbi (matematik) Bibbi är stillsam och försiktig, tycker om att ta det lugnt och studera saker. Bibbi tänker mycket och älskar klurigheter och uppfinningar.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 •  Sortera
 •  Undersöka/studera olika saker
 •  Experiment (NTA)
 •  Bekanta oss med siffror

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Dadda (Natur/Teknik) Dadda är impulsiv, kramig och lite klumpig. Dadda älskar att vara ute i naturen, och titta, känna på och härma växter och djur.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 •  Utflykter i närområdet 
 •  Upptäcka det skogen erbjuder
 •  Använda naturmaterial (både inne och ute)
 •  Lära sig om djur och växter
 •  Använda sinnena 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen 
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Doddo (Känslor/social kompetens/värdegrund) Doddo är lugn och stabil, sätter alltid sina kompisar först. Doddo är den som ser om någon är ledsen eller utanför. Doddo älskar att sjunga.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 •  Leka lekar
 •  Sjunga 
 •  Prata om känslor
 •  Socialt samspel

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 

Diddi (Skapande) Diddi far runt som ett yrväder och kan inte sitta still. Diddi är energisk och konstnärlig. Diddi gillar att hoppa, volta och måla med alla färger.

Här kommer vi att ha aktiviteter som:

 •  Lära känna och använda grundfärgerna
 •  Måla med olika färger (flaskfärg, vattenfärg, fingerfärg)
 •  Måla och lyssna på olika musik samtidigt
 •  Använda olika tekniker vid målning
 •  Göra alster med naturmaterial

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 

Dokumentation

Genomförande, Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar. Vi kommer att synliggöra processen för barnen på avdelningen på en projektvägg så att vi där kan skapa bra förutsättningar för samtal, eftertanke, minnen och reflektion hos barnen och oss pedagoger. Viktigt att vi pedagoger reflekterar tillsammans och enskilt under projektets gång.

 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen och enskilda pedagoger tillsammans på respektive "ansvarsområde"

 

Uppföljning/Utvärdering

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom observationer, diskussioner, unikums reflektioner och under vår arbetslagsplaneringstid tittar och diskuterar vi olika moment på resans gång mot våra kommunala och Läroplansmålen. 

 

 

 

 

Kommentar för och från oss pedagoger på Trollungarna

Vi flyttade samlingarna in till vilrummet, vilket var positivt för att lättare kunna hålla barnen intresserade och samlade med fokus på gemensam sak. Genom att använda trumman och samla barnen i stora rummet för att de sedan tillsammans följa pedagogen iin till vilorummet när det är dags för samling gjorde också positiv påverkan. Upplever att Barnen får en lätt signal för att nu startar samlingen och följer med pedagogen mot samlingen. För att utveckla och "pånyttfånga" deras intresse så har vi förändrat hur vi skall gå på olika sätt. Vi smyger efter Cecilia eller dansar bakom Therese till samlingen osv....Vi avslutar samlingen med fruktstund.

Göra lekkort?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: