👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning avd Grön

Skapad 2021-01-22 12:42 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning:

Projektets namn: 

Relationer för en hållbar framtid! 

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

 

Vi är en grupp på 13 barn födda 2016 samt två pedagoger. 

Under undersökningsperioden har vi sett ett stort intresse av rollekar samt ett intresse för natur och insekter. 

Vi ser ett behov av att skapa trygghet och relationer samt förmågan att våga leka.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

 

Genom vårt projekt vill vi ge barnen förutsättningar att skapa relationer med varandra, både på individ- och gruppnivå för en social hållbar utveckling. 

 

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

 

Vi kommer att använda oss av Widgit och TAKK för att skapa förutsättningar för alla. 

Barnen kommer att ges möjlighet att tillsammans välja vår plats i skogen. Denna plats kommer att vara vår bas i projektet och barnen kommer att ges möjlighet att utveckla innehållet på platsen. Vi kommer att låta barnen skapa, både i naturen och i våra lärmiljöer för att göra projektet levande både inomhus och utomhus. 

Vi kommer att introducera barnråd för att utveckla deras delaktighet och inflytande. 

Progressionsorden vi kommer att använda och introducera för barnen är: 

Bjuda in

Stoppa leken

Eget val

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18