👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-01-22 15:32 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Förskolans uppdrag är att lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Innehåll

 

Mål

Vi vill arbeta för att lägga grunden för barnens språk så tidigt som möjligt och stimulera deras språkutveckling för att vara rustade inför skolan. Detta gör vi genom att hela tiden utmana barnen i deras kommunikation. 

 

 

Bakgrund och Syfte

 

I denna planerade undervisningssituation vill vi skapa ett intresse och nyfikenhet hos barnen för att bidra till ett meningsfullt språkutveckling som lägger grunden för barnens framtida förutsättningar när det kommer till att knyta kontakt och kommunicera med människor. 

 

 

Undervisning och Vetenskaplig grund


Vad ska vi göra?

• Vi har delat in barnen i mindre grupper. I dessa grupper får barnen möjlighet att träna sin språkutveckling. Vi tror på att när barnen är indelade i mindre grupper ökar koncentrationen vilket vi tror bidrar till en ökad stimulering. 

• Undervisningen med fokus på språk kommer att ske med tillsammans med Mimmie, Maria och Zylfije samt vår språkutvecklare.

• Undervisningen kan se olika ut beroende på vad fokus ligger på. 
• Vi spelar spel, pratar om bilder, läser böcker, hittar på berättelser, rimkort, att vi talar om alfabetet, skriver bokstäver och träna att sammankopplar ord, kollar på programmet ”livet i bokstavslandet” från Urplay och dramatiserar olika sagor osv. 
• I Neptunus har vi ett språkkontrakt som lägger grunderna för vår undervisning.


Vetenskaplig grund:

Poststruktuellt informerat undervisningsupplägg


Med en poststrukturell ingång utgår vi från barnens behov, intressen och erfarenheter. En undersökningsperiod där vi tar reda på vad barnen är intresserade av.

 

Pragmatisk undervisningsupplägg

 

Undervisningen i det pragmatiska perspektivet inriktar sig på barns meningsskapande och de didaktiska frågorna, hur vad och varför. Det är vi pedagoger som besitter kunskapen och vårt mål är att detta ska överföras till barnen.

 

Variationsteorin som undervisningsupplägg

I variationsteorin är lärandeobjektet centralt, d.v.s. den kunskap eller förmåga som undervisningen avser att utveckla hos barnen. Variationens främsta funktion är att den ger barn förutsättningar att urskilja.

Lekresponsiv undervisning

 

Lekresponsiv undervisning handlar om att undervisning ses som en gemensam aktivitet där förskollärare och barn behöver vara ömsesidigt engagerade i något innehåll.

Sociokulturellt perspektiv som undervisningsupplägg

I ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen mellan människor grunden för att ett lärande ska ske. Genom att låta barnen samspela med varandra kommer varje barn att ingå i nya utvecklingszoner som kan bidra till ökad kunskap.
 

Dokumentation

 

Här får barnen reflektera, diskutera och samtala kring undervisningen med fokus på språk. Vi samtalar om eventuella dilemman eller om gjort nya upptäckter. Detta lyfter vi tillsammans med barnen och bjuder in till samtal för att alla ska känna delaktighet och inflytande samt få möjlighet att skapa sin egna uppfattning kring undervisningssituationen. 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

• Vad har vi gjort idag? 

• Vad tyckte du var spännande?

• Varför tror du det blir/ blev så?

Tillsammans i arbetslaget och i barngrupp reflekterar, analyserar och utvärderar  vi vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas inom området.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18