Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta - Tema: Min bokstav

Skapad 2021-01-24 11:57 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen på spejarna börjar bli intresserade av bokstäver och alfabetet. Vi vill utmana och intressera barnen mer genom att träna tillsammans med Alfa-Beta på hur barnens bokstäver i deras namn ser ut.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför? 

Vi vill uppmuntra och fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk. Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Alfa-beta ska finnas med för att stötta barnen i sitt språk. Vi använder oss av tecken som förstärkning till det talande språket. Vi vill ge barnet ett så rikt ordförråd som möjligt och är därför noga med att benämna allt som finns i vår vardag, närhet mm. Vi pratar med barnen så mycket det går och ber de visa med kroppen om de inte själva kan förmedla med ord. 

Vi utmanar alltid barnen att använda sitt språk och kommunikation efter sin egen förmåga. Att kunna förmedla sig med kroppen är även det ett viktigt språk och därför arbetar vi med känslor på olika sätt. 

* Målet är att barnen ska känna igen bokstäverna i alfabetet och sitt namn. Men också att barnen ska känna igen bokstäverna och dess ljud.

* Vårt mål med detta tema är att barnen ska få en förståelse och intresse för alfabetet och känna igen sin egen första bokstav.

 

Normer och värden: Respekt och omsorg för varandra genom samarbetsövningar, samtal och reflektion.

Språk och kommunikation: I och med att temat handlar om bokstäver blir språk och kommunikation ett huvudfokus.

Matematik: Vi får in matematik på ett naturligt och lekfullt sätt. Vi räknar bokstäver i alfabetet och ord, sorterar – ex finns det flera likadana bokstäver i orden?

Lek: Genom detta arbetssätt ges barnen nya kunskaper och upplevelser som kan inspirera till lek och fantasi. T ex ordlekar, rim, ramsor och sånger. Barnen ges möjlighet att leka på olika sätt med vårt bokstavsmaterial.

Skapande: Barnen kommer erbjudas olika skapandeformer när vi arbetar med alfabetet, som t ex bild, sång och drama.

Kultur: Barnen ges möjlighet att utforska hur bokstäver ser ut och låter i olika språk. 

Inflytande: Genom ständig dialog och reflektion tillsammans med barnen får de möjlighet att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Vårt syfte är att uppnå de mål i läroplanen som berör barns verbala språk samt olika kommunikationsmedel genom att använda Alfa-beta i den dagliga verksamheten. Genom lärvännen Alfa-beta får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sitt språk och sin kommunikation.

Alfa-beta finns med på samlingar när vi sjunger och ramsar samt när vi läser för och tillsammans med barnen. Alfa-beta finns även med i det vardagliga språket och i alla dialoger på förskolan, under rutinsituationer och vid alla övergångar mellan aktiviteter. Vi benämner allt vi gör och på det sättet blir barnens ordförråd större och mer omfattande.

* Vi kommer börja med att arbeta med barnens "egna första bokstav". Barnen får i uppgift att se bilder, fylla i stenciler och träna på sin finmotorik. Vi pratar även om bokstaven och ljudar tillsammans.

För att alfabetet ska vara en naturlig del av aktiviteterna under dagen har vi gjort det tillgängligt på olika sätt och platser i vår miljö. Vi har pussel med alfabetet, och stenciler där man kan öva på att skriva bokstäver, samt stenciler där barnen får följa mönster.

Vi använder oss av mycket bilder i vår undervisning för att öka barnens ordförråd och förståelse.

* Vi kommer även stötta barnen genom teckenspråk där barnen ska få möjlighet att kunna teckna sin egen första bokstav. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi dokumenterar arbetet med hjälp av observationer i barngrupp, i samlingar och dokumentation/bilder/filmer på lärplatta och väggar. 

 

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och eller reflektionstid, enskilt eller i arbetslaget. Vi diskuterar även med de andra arbetslagen för att skapa en röd tråd kring detta språk-arbete på hela förskolan. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Spejarna

 

Av vem?

Alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för genomförande och dokumentation. Sofia är ytterst ansvarig.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: