👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning planering om Ute-Ugo

Skapad 2021-01-25 08:17 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Lärvänner Ute-Ugo är ett redskap som hjälper barnen och ger de möjlighet att utvecklas och får kunskap om naturen,olika sorters djur och växter.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planeringEnligt läroplan att

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

 • Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Syfte

syfte med att jobba med lärvänner ute- ugo är 

- Att barn ska få kunskap och bli medveten om hur naturen, människor, djur, och växter påverkar varandra. 

- Stärka  barnens förmåga genom att skapa , bygga med hjälp av olika natur material och tekniker .

Metod och Genomförande

Alla barn på gul avdelning deltar i undervisning, alla vi pedagoger har ansvarig för dokumentation, reflektion och analys för undervisning. 

Vi på gul avdelning har börjat arbeta med lärvänner Ute -Ugo från höst termin 2018  Vi har använd olika metoder  och genomförde olika aktiviteter som det är viktig för att stimulera barns utveckling och väcka deras nyfikenhet och intresse om natur.Med hjälp av ute-ugo så genomförde barnen olika experiment angående snö , vatten och temperaturen .  Vi genomförde olika aktivitet angående Earth hour , som till exempel plocka skräp från marken . Barnen  skapade blommor med hjälp av handavtryck . Barnen planterade också blommor i var sin kruka  sedan kommer de att observerar hur  blommor kommer att växa  upp från ett litet frön. När det är hösten  kommer vi att muntlig visa för barnen om förändringen som sker i naturen och sedan  kommer vi att skapa en höst tavla. 


Under höst terminen 2021 har vi börjat med sagan om Peter och hans fyra getter ,Vi kopplade sagan till Ute -Ugo eftersom Petter bodde i en stuga i skogen  .

 Nu i Vårtermin 2022 vi började jobba med andra saga som heter ” de tre små grisar ,vi kopplade sagan också till Ute-Ugo  eftersom grisarna bodde i skogen .Så vi kommer ha aktiviteter i skogen som till exempel  ska vi hitta natur material för att bygga hus till varje gris .Vi kommer också spela i en lite teater med barnen  för att vissa tydligt hur vargen vill komma in till varje hus  för att äta upp grisarna .

 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera för att synliggöra barnens lärande processer. Vi kommer att använda olika digitala verktyg, vi använder oss av lärologgen, tar bild och video som vi sedan publicerar på unikum.

 

 Utvärdering  -Uppföljning 

 

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt._

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 • 2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

Att vara i naturen är en viktig och spännande stund för barn även för oss vuxna .Barnen kommunicerar lätt med naturen  för att de upptäcker , utforskar  och får kunskap om  växter ,djur även om vädret .

Vi upplevde att ibland vissa aktiviteter som sker i skogen passar inte till små barn ,därför vi brukar ha aktiviteter med äldre barn i skogen . Alla aktiviteter planeras ibland utifrån barnens ålder, ”lättare för dom mindre och lite mer avancerat för dom äldre”.

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?