👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, tal och kommunikation

Skapad 2021-01-25 10:25 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
Förskolan ska erbjuda en lek- och lärmiljö där förmågor till samspel och kommunikation tränas

Innehåll

Syfte:

Utifrån läroplanen säkerställa att förskolan erbjuder en miljö där språk, samtal och kommunikation ständigt hålls levande och där berättandet, lek och drama har en central plats 

Barnens initiativ och intresse:

Barnen visar lust till samtal och kommunikation 

Barnen visar lust till att delta i lek och drama

Barnens förståelse som tränas:

 • Utveckla sin förståelse för andras uttryckssätt, språk och sitt samspel med andra. 
 • Utvecklar sin förståelse för att språk och kommunikation är ett led i att lära sig samspela och samarbeta
 • Utvecklar sin förståelse för text, bokstäver och symboler som förmedlar

Barnens förmågor som tränas

 • Utveckla sin förmåga att berätta och kommunicera på olika sätt
 • Utveckla sin förmåga till att lyssna
 • Utveckla sin förmåga till att argumentera och ha åsikter och också kunna ändra åsikt 

Pedagogens förhållningssätt.

Aktivt delaktiga i samtal och kommunikation 

Vi tänker på att använda vårt språk rätt och benämner saker och ting korrekt så att barnens språk stimuleras till utveckling.

Vi använder oss av "Berätta" och "Berätta mer" 

Aktivt deltagande, bejakande, nyfiken och flexibel. 

 

Aktivt använder TAKK och bildstöd

 

Aktivitetsplan:

Aktiviteter: 

 • Genom sagor och berättelser leka och dramatisera
 • Skapa möten som möjliggör kommunikation och samspel
 • Visa på olika känslouttryck genom olika roller

 

Vid alla möten med och emellan barn: 

 

 • Lyssna och tolka
 • Försök sätt ord på det barnet uttrycker och förmedlar
 • Använd tecken och bildstöd som förstärkning
 • Bejaka och visa med kroppsspråk och mimik 

 

Kännetecken och kriterier för att barnen lär:

Barnen tar mer initiativ till lek och samspel i nya sammanhang

Reagerar med utrop och gester på andras kontakt och kommunikation  

Barnen läser varandras kroppsspråk, mimik och kommunikation i lek

Barnen dramatiserar på eget initiativ och läser av andras roller och uttryck

Utvärdering:

Ständig reflektion och analys av barnens sätt att kommunicera, samspela och vilka uttryck och sätt de använder när de förmedlar sig genom lek och drama.

 

Reflektion med barn och andra pedagoger under och efter samtalen  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18