👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröna Gruppen VT-21

Skapad 2021-01-26 08:46 i Murgrönan Örebro
Förskola
Vi kommer att arbeta projektinriktat utifrån barnens intresse där fokus kommer ligga på flera olika områden i läroplanen, bland annat språkutveckling, matematik och värdegrundsarbete, vilket kommer att leda arbetet mot förskolans strävansmål. Detta är en levande planering som kommer uppdateras kontinuerligt under processens gång.

Innehåll

Vart är vi? (Nulägesbeskrivning)

Gröna gruppen består av 11 barn födda 2016 och 2017 från två avdelningar.  Vi är två pedagoger som undervisar vid dessa tillfällen och dessa är Ulf och Amal men där vi har en extra vuxen/resurs i Inger. 

Vi har möjlighet att bedriva undervisning i flera olika lärmiljöer, både inne och ute. Vår "bas" kommer vara Hasselmusens samlingsrum.. Vi kommer också använda oss av Murgrönans "baksida" och parker i närområdet. Detta kommer ge möjligheter till att dela upp gruppen vid behov.

Barnen i gröna gruppen har kommit olika långt på sin språkutveckling. Hälften av dem har också ett annat modersmål än svenska. Någon har ett ganska stort ordförråd redan medan andra inte pratar svenska alls. 

Ulf som förskollärare har huvudansvaret för gruppen och den pedagogiska dokumentationen och reflektioner och analyser. Amal är barnskötare och har ansvarar i huvudsak för måndagens utflykt/uteaktivitet.

 

Vart ska vi? (Vad ska det leda till)

Under våren 2021 är vårt primära mål att jobba utifrån läroplanens mål som vi inte gjorde i så stor utsträckning under höstterminen 2020, där fokus var på att få ihop en delvis ny grupp med två åldersgrupper och några nya barn.

De prioriterade ämnena är: 

 • Värdegrund - skapa ett "vi" i gröna gruppen, till exempel via samarbetsövningar, skapande tillsammans, sånger och bokläsning med reflektion i barngrupp under/efter läsning.
 • språk-/kommunikationsutvecklingge barnen möjlighet att på sin nivå utveckla språket, öka sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera genom att namnge till exempel djur, introducera rim och sammansatta ord.
 • Matematik - genom att räkna barn, vilka som närvarande och vilka som är frånvarande i gruppen med hjälp av att göra staplar med till exempel duplo för att synliggöra antalet. Introducera former och färger
 • Digitala verktyg [teknik] - Med hjälp av Sphero-bollen och blue-boten.

 

Hur gör vi? (Planering)

Det projektinriktade arbetssättet som vi har beskrivit ovan kommer att vara på måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 9.15 - 10.00. Vi kommer även övrig tid sträva efter att arbeta med mindre barngrupper. På måndagar är Amal ansvarig pedagog för planering, tisdagar och onsdagar ansvarar Ulf för planeringen. 

Måndagar - utflyktsdagar, vi går till någon lekplats och har någon aktivitet/lek.

Tisdagar - Språk jämn vecka och Teknik varje ojämn vecka.

Onsdagar - matematik jämna veckor och värdegrund ojämna veckor.

* Sånger (gärna med rörelser till) kommer under hela terminen vara återkommande inslag i våra samlingar. 
* TAKK (tecken som stöd) använder vi som ett komplement och förstärkning till det talade språket under hela förskolans verksamhet.
* Vi arbetar med vägledande samspel (ICDP) för att skapa och upprätthålla goda relationer. En viktig del i den vuxnas förhållningssätt gentemot barnet.

 Vi dokumenterar via text och bild på unikum.

Reflektion och dokumentation via Unikum för veckan som varit, samt planering för kommande vecka kommer att göras på våra enskilda planeringar. Kontinuerligt kommer vi att göra utvärdering/analys samt uppföljning som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta för att försäkra oss om att vi får med oss våra mål i läroplanen. För att upprätthålla det systematiska kvalitetsarbetet har vi som ambition att reflektera och analysera tre gånger per termin.

 

Hur blev det?

(Uppföljning och analys)

 

 

Uppgifter

 • Digitala verktyg v.21

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18