Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2021-01-26 09:38 i Alvhems förskola Ale
Uppstart tema vatten experiment: flyta/sjunka.
Förskola
Den här terminen ska Loket arbeta med vatten som tema. Här kommer en introduktion till temat.

Innehåll

Nuläge

Utifrån barnens visade intresse för vatten i deras lek kommer avdelningen att arbeta med vatten som tema. Barngruppen består i dagsläget av barn i åldrarna 1-4 år. Vi vill utveckla och fördjupa barnens kunskaper om vad vatten används till och hur det kan användas i lek, samspel, skapande och kommunikation utifrån barnens visade intresse. Genom att arbeta med en variation av olika estetiska uttrycksformer kommer barnen att få ta del av vatten på flera olika sätt. Barnen visar fortfarande intresse för Babblarna och vi kommer därmed att fortsätta använda oss av dessa under temats gång.

Syfte:

 • Fördjupa deras kunskaper om vad vatten används till och hur det kan användas till lek och skapande på olika sätt.
 • Vi kommer att erbjuda barnen olika estetiska uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång och musik.
 • Vi kommer använda oss av digitala medel och skapa med hjälp av olika material samt utföra experiment  i syfte att vidga barnens förståelse för vatten. 

 Mål:

Väcka nyfikenhet hos barnen och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera och ge uttryck för sina tankar kring vad vatten är, var vatten finns och hur man kan använda vatten på olika sätt. Vi vill även fortsätta arbeta vidare med barngruppen för att skapa en Vi-känsla där barnen ska få känna att jag kan, jag får, jag vågar.

 Genomförande

Uppstarten sker genom att vi introducerar Petronellas sång om vatten. Sången kommer sedan vara återkommande under temats gång.

 

Hej, sa Petronella i från plaske by.
Det är tid att fälla upp sitt paraply.

Sen så ska vi traska kring och ha det kul.
Det får gärna plaska ända fram till jul.

Glada ska vi ropa: Tjenare och mors!
Segla allihopa bort i en galosch.

Segla hela natten intill ljusan dag.
Är du rädd för vatten? Det är inte jag.

Text: Lennart Hellsing


Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- Gillar matematik. Bygglek.

Bobbo - gillar rörelse och motorik.  Sånger, dans, instrument, rörelselekar.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Uppdrag - skapande. 

Babba- gillar språk. Arbeta med sagor, sagopåsar, sånglådor. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Utforska och experimentera på olika sätt och genom olika material. Hur fungerar teknik i vår vardag?


Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera processen i UNIKUM och även skapa ett tema-rum inne på avdelningen. Dokumentationen kommer att ske med hjälp av fotografier, filmklipp, barnens skapade alster och kommentarer som uppstår under processens gång.

 Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 

Kopplingar till litteratur eller forskning (se över ref)

Doverborg, Pramling Samuelsson (2013) beskriver att variation är en grundläggande aspekt i lärandet. Barnen har lättare att lära sig när många olika sinnen får kopplas in och användas. Att använda sig av variation synliggörs barnens upplevelser av processen vilket leder till att de lättare förstå det som arbetas med. Variationen i de olika arbetssätten används för att bredda möjligheterna för att barnen att ta in det som lärs ut. Variation syftar till att expandera och vidga kunskaperna i utvecklingsprocessen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: