👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9 vt 21

Skapad 2021-01-26 10:09 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
En LPP för arbetsområdet Procent i åk 9 .
Grundskola 9 Matematik
En LPP för arbetsområdet Procent i åk 9.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·         Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

·         Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

·         Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.   (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 4 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med begrepp som beskriver hur delar kan representeras samt begrepp som berör moms, ränta och olika förändringar i värde. Eleverna kommer även att arbeta med begreppet förändringsfaktor som beräkningsmetod och även skillnaden mellan procent och procentenhet. Även begreppet promille kommer att behandlas. Fokus kommer att ligga på att hantera olika typer av problemuppgifter där förändringar av olika slag ska beräknas. Vi kommer att arbeta med läxor som är kopplade till momentet och vi kommer att skriva en diagnos samt ett prov.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat.
  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt (…) enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget. (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Procent åk 9

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har viss förståelse för begreppen som behandlas och kan använda dem för att redovisa ett resonemang.
Eleven har god förståelse för begreppen och kan använda dem i olika sammanhang.
Eleven är väl förtrogen med begreppen och använder dem med säkerhet när hen för matematiska resonemang utifrån givna problem.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna olika värden med hjälp av procent.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Eleven kan använda olika algoritmer för att lösa dem.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enklare problem genom att göra enklare beräkningar.
Eleven kan lösa problem i flera steg och kan redogöra för sina lösningar.
Eleven kan lösa avancerade problem i flera steg och kan tydligt redogöra för sina lösningar. Eleven kan även ge alternativa lösningsmetoder.