Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Gamma" kap 5

Skapad 2021-01-26 12:58 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med: geometriska objekt, vinklar, symmetri, skala, prefix vid längdangivelser, omkrets och area, volym mm.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

 • metoder för att identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt.
 • att känna igen, mäta och rita vinklar.
 • egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri.
 • att tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer.
 • metoder för att använda lämpliga prefix vid längdangivelser.
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner.
 • metoder för att beräkna volymer av rätblock.
 • att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Viktiga begrepp

sträcka, romb, symmetrisk figur, skala, omkrets, area, volym, kub, diagonal, parallellogram

Tidsram

Arbetstid ca 5-6 veckor

Så här ska vi arbeta

 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt och med datorprogram.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter
 • Vi kommer att träna multiplikationstabellerna för att bli säkrare på algoritmerna (uppställningarna) i multiplikation och division.
 • Vi gör en diagnos för att säkerställa kunskaper. Avslutningsvis gör vi ett prov.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas i diagnoser och prov.

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Hur du för och följer matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematik åk 6 Noltorpskolan 2020/2021

Problemlösning

F
E
A
C
Visar dina lösningar så att de går att förstå och följa.
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med god anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Kan använda olika strategier och välja en lämplig strategi när du löser ett problem.
Eleven väljer i huvudsak fungerande strategier och metoder med viss anpassning till problemet
Eleven väljer väl fungerande strategier och metoder med god anpassning till problemet
Eleven väljer relativt väl fungerande strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet
Kan avgöra om ett svar är rimligt.
Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
Eleven för välutvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat
Eleven för utvecklade resonemang om rimligheten i ett resultat

Begrepp

F
E
A
C
Kan förstå och använda olika matematiska begrepp.
Eleven använder olika begrepp i välkända sammanhang
Eleven använder olika begrepp i nya sammanhang
Eleven använder olika begrepp i bekanta sammanhang
Kan beskriva olika matematiska begrepp.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Beskriva likheter, skillnader och samband mellan olika matematiska begrepp.
På ett enkelt sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På ett välutvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På utvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra

Metoder

F
E
A
C
Välja och använda den metod som passar bäst till att lösa uppgiften.
Eleven väljer metoder med viss anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med god anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften/ situationen
Du genomför metoder och beräkningar.
Eleven genomför metoder och beräkningar med tillfredsställande resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med gott resultat.

Resonemang och kommunikation

F
E
A
C
Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas.
Eleven följer och för matematiska resonemang som till viss del för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt
Motivera min lösning muntligt.
Eleven motiverar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett mycket väl fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett i väl fungerande sätt.
Redovisa mina lösningar skriftligt
Eleven redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Lösningen går till viss del att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Lösningen är tydlig och lätt att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt sätt. Lösningen är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: