Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavslandet

Skapad 2021-01-26 13:44 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med alfabet och bokstäver utifrån Bokstavslandet på UR.
Förskola
Vi jobbar med alfabetet inför skolstarten!

Innehåll

Barnens intresse, var är vi? Nuläge

Vi har uppmärksammat att många av barnen har börjat visa intresse för bokstäver. Vi har därför valt att börja jobba med Bokstavslandet som finns på UR.se. 

Syfte och mål, vart ska vi?

Syfte - 

att ge barnen kunskap om alfabetet, bokstävernas ljud och hur man sätter samman bokstäver till ord.

Mål - 

väcka barnens intresse för bokstäver och att läsa och skriva.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • använder sig av alfabetet i olika sammanhang
 • skriver sitt namn
 • försöker läsa enkla texter
 • ljudar stavelser i ord

Metod och material, hur gör vi?

Metod - vi tittar på Livet i bokstavslandet och följer bokstäverna som visas i varje avsnitt (16st), vi ritar och målar bokstäver och mandalas till en bokstavspärm, vi formar bokstäver på olika sätt - med kroppen, pennor, stenar, pinnar, pompoms, snören, osv. Barnen för möjlighet att öva på att skriva bokstäver.

Förutsättningar - tillgång till lekhallen och projektorn för att se avsnitt, bokstavsmallar i mindre grupper, material för att kunna skapa bokstäver på olika sätt.

Dokumentation - barnens färdiga bokstavsmallar och mandalas samlas till en bokstavspärm, vi tar bilder under genomförandet av de olika aktiviteterna kopplade till bokstavsarbetet.

Uppföljning, hur blev det?

Uppföljning och reflektion

Hur har vi arbetat?

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar ser vi hos barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: