Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt KÄNSLOR Ugglan

Skapad 2021-01-26 15:09 i 223191 Förskolan Grågåsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Projektet syftar till att tillsammans identifiera och samtala kring olika känslor som kan uppstå i situationer på förskolan.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: Januari 2021

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar: 20 barn i åldrarna 2-6 år.

 

Vilket/vilka läroplansmål ska vi arbeta med i denna UNDERVISNINGsplan och som är kopplat/-e till läroplansområdet i utbildningsplanen? Se nedan.

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska lära sig identifiera olika känslor, uttrycka känslor på olika sätt och genom olika estetiska uttryck och hitta konstruktiva sätt att dela med sig av sina känslor. Detta för att hitta andra sätt att hantera konflikter, att se till att varje barn får möjlighet att uttrycka sig, att varje barn får växa och utvecklas i sin egen takt och för att skapa en större sammanhållning i gruppen utifrån förståelse för varandras olikheter.

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Genom att få ingå i mindre samtalsgrupper och att få använda sig av olika uttryckssätt. Som utgångspunkt i samtalen kommer vi att titta på UR-programmet "Djuren på Djuris" som lyfter olika dilemman som kan uppstå i förskolan. På så sätt får barnen en gemensam förförståelse och en möjlighet att diskutera känslor utan att behöva stå i centrum eller ge sig själv som exempel för resten av gruppen. Genom att få lyssna på olika sorters musik för att få en möjlighet att uppleva olika sinnesstämningar, prata om känslor, genom litteratur och genom att få illustrera känslor i drama, foto och bild. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

 Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Projekttillfällena kommer att ske på måndagar och onsdagar (förmiddag). 
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Nicole & Louisa i första hand, Hussein får också ansvarsområden inom undervisningen.
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: Inne på Ugglan, i det lilla rummet, ateljén och ute när tillfälle ges beroende vad vi ska göra.
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  Programmet "Djuren på Djuris" (inkl. iPad och projektor), mindmaps, känslokort, TAKK för känslor, kameran, papper, pennor, "leksaker" i form av karakäterna för programmet och musik. 
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: vi kommer att arbeta i mindre grupper (helst max 7 barn).
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: rörliga - utifrån vår erfarenhet av föregående termin där barnens närvaro har varit varierande så väljer vi att ha rörliga grupper utifrån vilka som är på plats. 
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: genom att se till att varje barn har varit med i minst ett undervisningstillfälle per känsla vi arbetar med. 
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: olika beroende på hur vi arbetar; fotografi, papper och penna, mindmaps, barnens teckningar, filma tillfällen, barnen skapar egna böcker kring sina arbeten med känslor. 
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: mot barnens kommunikation och val av begrepp.
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: genom att dokumentera deras idéer och tankar i mindmaps och utgå från dessa i hur utformar undervisningstillfällena, genom att låta barnen själva dokumentera i egna böcker samt fotografier. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: