Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan Röd VT-21

Skapad 2021-01-26 15:11 i 123461 Förskolan Bamse, Språkförskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid.

Innehåll

Projektplan Bamse språkförskola.

                     

Under läsåret 2020-2021 kommer Bamse språkförskolas barn och pedagoger att arbeta med det gemensamma fokusområdet hållbar framtid. 

På Språkförskolan Bamse är verksamhetens huvudsakliga mål att stärka barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Verksamheten lägger stor vikt vid att stärka barnets förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

 

Syfte: 

Syftet med ett gemensamt fokusområde är en likvärdig förskola som ligger i linje med förskolans nya läroplan, Stockholm stad/Södermalms och Bamses gemensamma mål. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

Barnen har visat intresse för vatten i olika former i och med att snön föll över Stockholm och vi valde därför att fördjupa oss inom detta område. Vi kommer också fortsätta med Sopsamlarmonstren och tack vare intresset för vatten föll det sig därför naturligt att introducera Aqua-Liv. Hen gillar vatten i alla olika former och ser till att vi har rent vatten att dricka. Syftet med detta projekt är att få fördjupade kunskaper om vatten i olika former och vattnets kretslopp och göra det på ett lustfyllt arbetssätt. Vi vill även bidra till att barnen blir mer medvetna och rädda om miljön.

 

Mål:

Rubriken för höstens uppstart kommer att vara ”Barns möten med naturen”. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten på våra olika avdelningar. Ett språkutvecklande arbetssätt löper som en röd tråd genom projektet liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet, inflytande och självkänsla. 

Målet med projektet är att stärka barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Vi vill att projektet ska leda till ett utökat ordförråd, att kunna återberätta, reflektera och samtala. Målet är också att utveckla och stärka barnens självkänsla. Projektet ska vara meningsfullt och barnen ska vilja ingå i ett sammanhang och kunna samarbeta. 

Arbetssätt: 

Med en gemensam uppstart under rubriken ”Barns möten med naturen” kommer vi i våra olika grupper att smalna in projektet kring ett eller flera ämnen som barngruppen visar intresse och nyfikenhet för. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet. I samarbete med logoped kommer barnens kommunikation och språkutveckling inom projektet att utvärderas och följas upp på olika sätt.

Vi jobbar med att utveckla barnens språk genom att sätta ord på barnens upplevelser, jobba med alla olika sinnen, använda oss av bilder, TAKK och många upprepningar och framförallt ge barnen tid för detta. Inom projektet kommer vi erbjuda olika uttrycksformer som skapande, drama, musik och digitala verktyg. Vi kommer fortsätta jobba med återvinningsmaterial och gå till återvinningsstationen. Under vårterminen kommer vi jobba med vatten i olika former (fast, flytande, ånga) samt skapa egna kretslopp. Barnen har uttryckt en önskan om att jobba med regnbågen vilket vi även kommer göra.  

 

Analysfrågor:

·         Hur gav vi barnen möjlighet till språklig utveckling i projektet?

·         Hur tog vi tillvara barnens intressen och vilja att ingå i ett sammanhang i projektet?

·         Hur gav vi utrymme för barnens delaktighet och inflytande i projektet?

·         Vilka läroplansmål kopplade vi till projektet?

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: