Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan- Fruängens förskolor VT-2021 Lejonkulan

Skapad 2021-01-27 08:44 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2021. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

 

 

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena är valda i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och fysisk rörelse samt att användningen av digitala verktyg ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

  • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
  • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
  • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

En kartläggning görs i början av varje termin, av miljö samt barngruppens intressen och behov. Den ligger till grund för utformning av den pedagogiska miljön, innehållet i verksamheten samt värdegrundsarbetet kopplat till Barnkonventionen och Aktiva Åtgärder och plan mot Kränkande behandling. 

Pedagogerna är närvarande vuxna som lyssnar på varandra och barnen och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Pedagogerna är tydliga positiva förebilder, vägleder och gör barnen delaktiga i konfliktlösningar. Pedagogerna bemöter barn och vuxna med insikt om allas lika värde och kulturella identitet.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet till lika stort utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer.

Litteratur och digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Pedagogerna arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder sig av språkstödjande metoder som TAKK och PECS. Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal  och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. 

Arbetssätt:

När det gäller att visa barnens tankar kring olika kulturer samt mångfald i den pedagogiska miljön så kommer vi att arbeta med det under terminens gång i projektgrupper utifrån barnkonventionens material med häftet som handlar om lika och olika. Vi kommer även att fokusera på barnens egna tankar samt stärka deras självkänsla samt självförtroende.

Vi har arbetat med materialet Alfons - vänskapsrelationer under hela höstterminen och nu under vårterminen har vi påbörjat arbetet med Barnkonventionen i en låda utgivet av UNICEF. Det sociala samspelet arbetar samt lyfter vi i den dagliga utbildningen.

Vi har en kommunikationsgrupp tre dagar i veckan där barnen får möjlighet att komma vidare samt utveckla sin språkliga kompetens. Alla pedagoger på avdelningen använder sig av språket medvetet i alla rutinsituationer som tex matsituation, på- och avklädning. Under samlingen har vi sånger, rim och ramsor samt olika språkliga/matematiska begrepp. På vilan använder vi oss av olika genrer som faktaböcker, skönlitteratur samt återberättande. Vi använder oss av olika digitala verktyg som lärplattan, dator och projektor. Vi har mycket högläsning på vilan i form av böcker, Polyglutt, flanosagor samt konkret material.

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

  • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
  • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
  • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel
  • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

De uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar. 

Pedagogerna är positiva förebilder. De motiverar och organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. 

Arbetssätt:

Under samlingen har vi arbetat mycket med olika matematiska begrepp som tex geometriska former, stor - liten och det har gett ringar på vattnet så nu pratar och reflekterar barnen tillsammans med oss pedagoger matematiska begrepp i våran miljö samt antal, addition och subtraktion. I bygg- och konstruktionshörnan får barnen träna på sortering samt klassificering.

På samlingen benämner vi årstiderna. Vi kommer att arbeta mer med naturvetenskapliga begrepp under vårterminen så som plantering. Vårt arbetssätt är utforskande samt att vara medupptäckare.

Barnen visar intresse för digitala hjälpmedel när de tex vill veta mer fakta om något som de undrar över. De vill även dokumentera olika byggkonstruktioner. I de organiserade grupperna använder barnen sig av lärplattan för att dokumentera och för att kunna återkoppla det de har dokumenterat. De äldsta barnen får även använda sig av lärplattan för att göra en saga. I lekgruppen får barnen ta kort för att göra en affär.

 _____________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande. Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.

Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går, även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat. Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

Under samlingen har vi sång, rim och ramsor. 

I rörelsegruppen har vi yoga och minirörelse. 

Vi har dansstopp inne och ute har vi dans/rörelse till musik.

Organiserade lekar ute samt hinderbana där barnen är delaktiga i att göra en den.

I möjligaste mån är den pedagogisk miljön tillgänglig för barnen.

Skapande aktiviteter som att måla, klippa, klistra, tejpa mm.

De äldsta barnen har spelat teater för varandra utifrån Alfons - vänskapsrelationer.

Vi uppmärksammar och firar traditioner tillsammans med barnen. Vi använder oss av skapande i vissa av de traditionerna.

_______________________________________________________________________________________________

Uppföljning och analysfrågor 

Hur blev det? Resultat - Vad har vi uppnått?

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen fått förståelse om, vilka färdigheter har de utvecklat? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

 

 

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara dem tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är utvärdering av era undervisningsplaner och alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

Stödfrågorna hittar ni i Lathund för Utbildningsplan. Gemensamma mappen-Skolplattformen-PoB.

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med WKI och kvalitetsredovisningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: