👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA Sopsamlarmonstren

Skapad 2021-01-27 10:22 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Tematiskt sagoarbete. Gruffalon.
Förskola
Ett tematiskt arbete utifrån Sopsamlarmonstren. Varje monster har "sitt" område i läroplanen som vi fokuserar på.

Innehåll

 

Nuläge

På Grön (ht 2021) kommer vi att starta upp och fortsätta med ett tematiskt arbete kring Sopsamlarmonstren vilket barnen redan i våras visade ett stort intresse för. 

Genom ett tematiskt arbetssätt får vi in många viktiga områden i Förskolans Läroplan (Lpfö 18), så som språk & kommunikation, normer & värden, barns inflytande, leken, skapande och natur & teknik. För barnen skapas ett sammanhang kring lärande och utveckling.

Mål

Vi vill att barnen på Grön ska få ett sammanhängande och meningsfullt lärande under sin tid i förskolan. Vårt mål är att barnen ska känna lust och nyfikenhet till utveckling och lärande. Barnens intressen och idéer ligger till grund för det tematiska arbetet (inflytande och delaktighet). 

 

Genomförande 

De olika Sopsamlarmonstren har alla sina olika personligheter och intressen, och varje Sopsamlarmonster som vi kommer att jobba med har sitt specifika område:

- Språk & kommunikation med Prassel

- Matematik med Pappis

- Normer & värden med Metallika

- Rörelse, hälsa & avslappning med Flamman

- Natur & teknik med Kompostina

- Utevistelse & odling med Stubben

- Skapande med Plastis

Vi introducerar ett Sopsamlarmonster i taget och jobbar fokuserat med det under en period.  Genom ett tematiskt arbetssätt så hänger allt samman och integreras parallellt  i undervisningen.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar, och vill även använda ipaden som digitalt verktyg för att barnen själva ska få vara med och dokumentera. Unikum används som vår lärplattform och där vårdnadshavare följer avdelningens undervisning.

 

Utvärdering

Vi lärare på Grön utvärderar kontinuerligt vår verksamhet under individuell, gemensam reflektionstid samt med hjälp av Unikum.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18