👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-21 ( f-3)

Skapad 2021-01-27 11:10 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi ska försätta jobba med att förstärka ordförrådet på urdu. Synonymer och motsatser. Frukter och grönsaker. Natur och vädret. Färgerna. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på urdu. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning.vi ska berätta i grupp och lyssna på andra, reflektera över högtider och traditioner. Vi kommer att prata mycket urdu och berätta om vardagliga händelser (skola, hem, mitt rum och kompisar. Vi ska översätta urdu ord till svenska ord.

Innehåll

Konkretisera mål                

Du ska lära dig:

URDU alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn)

 • att ljuda bokstäver till ord

 • att läsa i rätt riktning

 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter

 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter

 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal

 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande

 • att läsa olika texter och tolka deras budskap

 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer

 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden

 • att bekanta dig med den urdu kulturen och jämföra med den svenska

 • Konkretisera mål                

  Du ska lära dig:

  • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn)

  • att ljuda bokstäver till ord

  • att läsa i rätt riktning

  • att läsa ord, korta fraser, enkla texter

  • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter

  • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal

  • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande

  • att läsa olika texter och tolka deras budskap

  • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer

  • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden

  • att bekanta dig med den urdu kulturen och jämföra med den svenska

  Materiel

 •  

  Digitala app till ex (mentimeter, padlet,quizlet,kahoot,Book creator, imovie,Toontastic,lernings apps
  böcker.

  lärobok, övningsbok, autentiskt material i form av tidningar, tv program, arbetsblad,, film, mm.

  Bedömning

  Jag kommer att bedöma din förmåga att .

  • Formulera dina tankar i tal och skrift,

  • Återberätta en text du har läst,

  • Läsa olika åldersanpassade typer av texter,

  • Skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  enkla grammatiska regler

  • Lämna in läxorna i tid.

  • Lyssna på genomgångarna, även visa att man är aktiv och förstår.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder