👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål I vietnamesiska åk 4-6 Vårtermin 2021

Skapad 2021-01-27 12:15 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska få jobba med att skriva berättelse, beskrivande text, instruktion text och fakta text. Fortsätt med att läsa med olika texttyper. Jobba med grammatisk Träna diskutera i gruppen. Leka och lära.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll.

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven:

Du skall:
kunna läsa olika texter på modersmålet och visa bra läsförmåga;
skriva olika sorters texter (t.ex vykort, brev, sammanfattningar) med fokus på grammatik och textstruktur;
kunna uttrycka dina tankar, känslor om något som du själv har upplevt;
diskutera det du har läst och ställa frågor och samtala kring det med dina klasskamrater;
använd synonymer, motsatser och bygga upp ditt ordförråd för att möta olika situationer;
diskutera högtider och traditioner i Vietnamesiska, och jämföra dessa med svenska.

Så här kommer vi att jobba:
Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur böcker och skapa diskussion om det vi läst.
Du kommer att uttrycka dina åsikter och reflektera över dina tankar samt koppla texter till dina egna upplevelser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser för att öka ditt ordförråd.
Vi kommer då och då att översätta enkla texter från vietnamesiska till svenska och tvärtom.
Vi kommer att titta på filmer och göra några roliga aktiviteter.

Arbetsformer och material.

Arbetsformar: 
individuellt arbete och grupp arbete;
högläsning av barnböcker;
muntligt berättelser/beskrivningar/diskussion;
skrivarbete, i arbetsböcker anpassade till nivå;
spel, film och skapandet.

Material:
ålders anpassade barnböcker
spel och ålders anpassade film 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Jag kommer att bedöma enligt matrisen nedan:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
Kan berätta om vad Hen tycker och tänker så att de andra förstår
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att de andra förstår
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
Gör begripliga presentationer för olika mottagare
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner
Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
LÄSA
Formulerar det viktigaste med egna ord
Kan läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter från olika medier
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna.
Behärskar olika lässtrategier och kan välja rätt strategi beroende på syftet med läsningen och texttyp
Kan kommentera centrala delar i texten med viss koppling till sammanhanget
SKRIVA
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
Kan välja rätt strategi för att kunna skriva texter av olika slag
Behärskar olika skrivstrategier
Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser med bra uppbyggnad och en viss språklig variation
SKRIVA/STAVNING
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande elevnära ord som stavas ljudenligt
Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt
-
Förstår att vissa ord har avvikande stavning
Klarar att stava elevnära, vanligt förekommande ord utan ljudenlig stavning
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
Kan använda informationen som finns i en text i en diskussion
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden i en diskussion
Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta
Kan anpassa presentationens innehåll efter olika mottagare, som t.ex. yngre syskon, klasskamrater eller läraren
TEXTERS OLIKA FORMER
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Kan skilja på olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer som t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
TRADITIONER och HÖGTIDER
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser
Kan berätta om egna erfarenheter kring traditioner, seder och kulturella uttryck från modersmålets språkområde och Sverige
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden