👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurs 2

Skapad 2021-01-27 12:24 i Modersmålsenheten Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen i gymnasiet kurs 1
Gymnasieskola Modersmål
Ämnet modersmål syftar till att eleverna förbättrar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. De ska dessutom utveckla kunskaper om sitt modersmål, om litteratur samt ett interkulturellt förhållningssätt. Eleverna ska kunna använda ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet, som är präglat av båda den svenska och modersmålets kultur.

Innehåll

Målet med undervisningen är att eleven ska utveckla din förmåga

att kunna redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll

att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 

att kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation

att kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

att kunna framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört

att kunna samtala och resonera kring texter av olika slag

att kunna tolka från modersmålet till svenska och tvärtom

Så här ska vi arbeta...

Olika tema omkring:

en skönlitterär bok

berättelsens historiska bakgrund

jämförelse mellan bok och film

kultur och elevernas studieväg

 

Arbetssätt och arbetsformer:

i grupp, i par och individuellt (interaktion mellan eleverna)

blandning av olika aktiviteter (tala, lyssna och skriva, läsa) i varje lektion

planerade aktiviteter innan, under och efter läsningen

med användning av digitala verktyg (GAFE, padlet, book creator) och på pappret

kolla på film

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • kan förstå ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera textens innehåll

 • kan uttrycka muntligt dina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt
 • kan i samtal växlar mellan vardagsspråk och skolspråk

 • kan formulera dig i skrift på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll
 • kan följa skriftspråkets konventioner
 • kan uttrycka och formulera dig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

 • kan läsa texter av olika karaktär på modersmålet och kan redogöra för innehållet i texten samt formulera egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa

 

 • kan redogöra modersmålets spridning och hur språket används och hur modersmålet är uppbyggt
 • kan göra välgrundade jämförelser med svenska språket
 • kan ge exempel på och diskutera typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt kan göra jämförelser med svenska förhållanden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
  Moe
 • Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
  Moe
 • Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
  Moe
 • Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
  Moe
 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
  Moe  -
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Moe  -
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
  Moe  -