Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt Skola

Skapad 2021-01-27 15:42 i Rånäs skola Norrtälje
Ett samhällsorienterat tema om aktuella nyheter och samhällsfrågor.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Nyheter och samhällsfrågor som är elevnära.

Innehåll

Tidsperiod

 •  HT och VT

Övergripande mål och riktlinjer

 

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Utrycka och berätta om dina åsikter rörande aktuella samhällsfrågor. 

Lyssna på när andra uttrycker sin åsikter och ställer frågor. 

Ta del av samhällsinformation. 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att titta på Lilla Aktuellt Skola, samtala, diskutera och öva på att berätta vad du tänker. Det görs en kontinuerlig formativ bedömning.
 •  

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer att se en serie som heter "Lilla Aktuellt Skola" för att eleverna ska få en uppfattning om som händer i omvärlden. . Eleverna kommer få möjligheten att ta ställning, samtala och diskutera informationen. Eleverna kommer ha möjlighet att diskutera och samtala tilssammans med klasskompisar och lärare samt lyssna på andra människors tankar och åsikter. 

Förmågor

Eleven tränar den metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt sig och hur du har lärt dig. 

Eleven tränar den kommunikationsförmågan genom att berätta om dina tankar och åsikter genom att delta i diskussioner, ställa frågor och lyssna på dina klasskamrater. 

Eleven tränar analysförmåga genom att föreslå lösningar på samhällsfrågor, förklara och visa hur olika samhällsfrågor hör ihop. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Lilla Aktuellt Åk 1-2 Självskattningsmatris

Lilla Aktuellt Skola

SO 1-3 Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ta del av enkel information
Att titta på Lilla Aktuellt Skola och förstå några av de frågor eller nyheter som tas upp.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är svårt.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är lätt.
När jag ska ta del av information från film tycker jag att det är väldigt lätt.
Lyssna
Att lyssna på när kamraterna pratar och att ställa frågor på det dom säger.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är svårt.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är lätt.
När jag ska lyssna på en klasskamrats berättande tycker jag att det är väldigt lätt.
Återberätta
Att återberätta om något du har sett, hört om eller gjort. Till exempel att återberätta en nyhet som du såg på Lilla Aktuellt Skola.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är svårt.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är lätt.
När jag ska återberätta något jag sett, hört om eller gjort tycker jag att det är väldigt lätt.
Framföra synpunkter
Att du kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra dina synpunkter och åsikter. Till exempel att berätta vad du tycker.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta vad jag tycker om en nyhet eller samhällsfråga tycker jag att det är väldigt lätt.
Normer och regler
Att du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är svårt.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är lätt.
När jag ska berätta om en regel och varför den behövs tycker jag att det är väldigt lätt.
Hållbar utveckling
Att du kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur du eller andra kan bidra till en hållbar utveckling.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är svårt.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är lätt.
När jag ska ge förslag på hur jag kan bidra till en hållbar utveckling tycker jag att det är väldigt lätt.

Sv SO
Lilla Aktuellt Åk 1-2 Kunskapsmatris

Kunskapsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Normer och regler
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
Du kan berätta om någon regel eller norm som finns.
Du kan berätta om någon regel eller norm som finns och ge exempel på varför de behövs.
Du kan berätta om flera regler eller normer som finns och ge exempel på varför de behövs.
Hållbar utveckling
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
Du kan berätta om en eller flera handlingar som påverkar miljön.
Du kan berätta om en eller flera handlingar som påverkar miljön och utifrån det ge något förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan berätta om flera handlingar som påverkar naturen och utifrån det ge flera förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. Du kan förklara på vilket sett en eller flera av handlingarna påverkar miljön.
Ta del av information
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
 • SO   3
Du kan lyssna och förstå någon av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola.
Du kan lyssna och förstå mer än en av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola och återberätta en del av nyheten för någon annan.
Du kan lyssna och förstå mer flera av nyheterna som visas på Lilla Aktuellt Skola och återberätta dom för någon annan.
Samtala
Du kan samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
Du kan framföra en synpunkt eller åsikt.
Du kan framföra flera åsikter eller synpunkter och ställa någon fråga.
Du kan framföra dina egna åsikter och synpunkter, ge kommentarer på vad någon annan säger och ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: