Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2021-01-27 17:09 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 4 Svenska
Läs, läs, läs... Att ha en god läsförmåga är viktigt i alla skolämnen. På lektionerna i svenska kommer du på olika sätt få möjlighet att träna upp din läsförmåga både när det gäller att avkoda och förstå det du läser.

Innehåll

Innehåll:

Du kommer få jobba med din läsning på olika sätt under läsåret. 

Läsning innebär att du kan avkoda och läsa ut vad det står men även att du förstår det du läser. 

Du kommer få möjlighet att läsa olika texttyper, både berättande-, återberättande-, beskrivande-, förklarande-, instruerande- och argumenterande texter.

Du kommer undervisas i olika läsförståelsestrategier som hjälper dig att ta dig in i och förstå olika texter. Du kommer träna dig i att göra förutsägelser, ställa egna frågor till texten, reda ut oklarheter, sammanfatta, göra inferenser, göra kopplingar, tolka och  dra slutsatser och skapa inre bilder.

Du kommer undervisas i och jobba med att svara på frågor om olika texter där svaren på frågorna kan hittas både på-, mellan- eller bortom raderna. För att kunna svara på dessa frågor behöver du fråga dig själv vad det står i texten och vad texten säger samt fundera över texten.

I arbetat med läsförståelse kommer vi även jobba med ord- och begreppskunskap. 

 

Arbetssätt och undervisning:

 • Läsa olika texttyper (berättande-, återberättande-, instruerande-, beskrivande-, förklarande- och argumenterande texter) när vi skriver de olika texttyperna.
 • Parläsa olika texter och genrer ur läromedlet Liber Svenska 4 med läsförståelsefrågor till texten. 
 • Parläsa boken Varg med läsförståelsefrågor till texten.
 • Undervisas i olika läsförståelsestrategier med boken Bakom masken. Läraren läser högt och modellerar och ni svarar på frågor om texten och skriver läslogg. I arbetet med Bakom masken jobbar vi även med ord- och bergreppskunskap.
 • Enskilt arbete i läromedlet Läsförståelse A där eleverna får läsa olika texttyper och svara på frågor på-, mellan- och bortom raderna.
 • Under vårterminen kommer vi ha en intensivperiod med läsförståelse. Tre gånger i veckan under tre veckor kommer ni läsa små korta texter enskilt och träna på att göra inferenser, d v s svara på frågor mellan raderna. 
 • Vi kommer ha två perioder med läslistor under läsåret då vi läser listor med ord under tre minuter, tre gånger i veckan under tre veckor. 
 • Vi kommer ha fyra perioder med En kvart om dagen. Ni väljer själva någon bok som ni läser hemma en kvart om dagen, fem dagar i veckan under tre veckor. 
 • Ni kommer även ges möjlighet att läsa tyst eller lyssna på böcker som ni själva väljer vid olika tillfällen under läsåret. 
 • Vid lov kommer ni även få möjlighet att utmana er själva med läsbingo. 
 •  

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång. 

Du kommer få möjlighet att visa din förmåga att förstå det du läser i olika läsförståelseuppgifter som läraren bedömer. I läsförståelseuppgifterna kommer du få möjlighet att visa din förmåga att:

- svara på frågor där du kan hitta svaren direkt i texten (frågor på raderna)

- svara på frågor där du måste dra slutsatser utifrån information eller ledtrådar som ges på ett eller flera ställen i texten (frågor mellan raderna)

- svara på frågor där svaren inte går att finna direkt i texten utan där du måste använda din egen erfarenhet (frågor bortom raderna)

Du kommer få möjlighet att visa din förmåga att avkoda genom att läsa så många ord du kan på en minut på H4.

Läraren kommer lyssna på dig när du läser högt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning

Nivå 1
Behöver utveckla
Nivå 2
God läsförmåga
Nivå 3
Mycket god läsförmåga
Avkodning
Hur många ord du kan läsa på en minut på H4 lästest.
Du kan läsa 0-70 ord på en minut på H4 lästest
Du kan läsa 71-108 ord på en minut på H4 lästest.
Du kan läsa 109-131 ord på en minut på H4 lästest.
Läsa med flyt
Att du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
Du behöver utveckla din läsning genom att läsa mycket för att få ett bättre flyt i din läsning. När du läser fel är det viktigt att du korrigerar dig själv genom att läsa om.
Du kan läsa skönlitterära böcker för barn och ungdomar med flyt. Du korrigerar oftast dig själv genom att läsa om när du läser fel.
Du kan läsa skönlitterära böcker för barn och ungdomar med mycket gott flyt. Du korrigerar dig själv genom att läsa om när du läser fel. Du läser oftast med inlevelse när du läser högt.
Frågor på raderna
Att du kan svara på frågor om en text där svaren på frågorna klart och tydligt står direkt i texten.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå det du har läst genom att träna på att hitta svaren på frågorna till en text direkt i texten (svara på frågor på raderna).
Du kan svara på flera frågor där svaren på frågorna till en text klart och tydligt står direkt i texten (svara på frågor på raderna).
Du kan svara på de flesta frågor där svaren på frågorna till en text klart och tydligt står direkt i texten (svara på frågor på raderna). Dina svar är även oftast välutvecklade.
Frågor mellan raderna
Att du kan svara på frågor om en text där du måste dra slutsatser utifrån den information eller de ledtrådar som ges på ett eller flera ställen i texten.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå det du läser genom att träna på att hitta svaren på frågorna till en text genom att dra slutsatser utifrån den information eller de ledtrådar som ges på ett eller flera ställen i texten (svara på frågor mellan raderna).
Du kan svara på flera frågor till en text genom att dra slutsatser utifrån den information eller de ledtrådar som ges på ett eller flera ställen i texten (svara på frågor mellan raderna).
Du kan svara på de flesta frågor till en text genom att dra slutsatser utifrån den information eller de ledtrådar som ges på ett eller flera ställen i texten (svara på frågor mellan raderna). Dina svar är även oftast välutvecklade.
Frågor bortom raderna
Att du kan svara på frågor om en text där svaren inte går att finna direkt i texten utan där du måste använda dina egna erfarenheter.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå det du läser genom att träna på att hitta svaren på frågorna till en text där svaren inte går att finna direkt i texten utan där du måste använda dina egna erfarenheter (svara på frågor bortom raderna).
Du kan svara på flera frågor till en text där du måste använda dina egna erfarenhet då svaren inte går att finna direkt i texten (frågor bortom raderna).
Du kan svara på de flesta frågor till en text där du måste använda dina egna erfarenheter då svaren inte går att finna direkt i texten (frågor bortom raderna). Dina svar är även oftast välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: