👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: Matematik

Skapad 2021-01-27 19:49 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Vi utforskar matematik tillsammans med barnen efter deras intresse och behov

Innehåll

Inledning: Var är vi? Utifrån vår kartläggning, tidigare analys/analyser, behov och Barnhälsadialog, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 

Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? Hur breddar/utmanar vi lärandet och deras förmågor ytterligare?

Intressen, intervjuer, observationer?

•Inom matematiken ser vi att barnen är intresserade av att mäta, de pratar mycket om olika längd och höjd. Vi ser också att de intresserar sig för antal, huvudräkning, konstruktion och storlek. 

•Vi har sett ett behov i gruppen av att introducera grammatiska former och jobba med det. Vi ser även ett behov av att jobba med rums- och lägesord. 

•Inom dessa områden ser vi att barnens förkunskaper är olika beroende på deras ålder och mognad.  

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med ur Lpfö-18:  

• Se kopplade mål längst ned på sidan

a. Innehåll Vart ska vi?

Vad ska läras? Vad vill vi att våra barn ska lära sig - uppleva -utveckla för förmågor - sträva mot? Kopplat till målen vi valt i Lpfö-18

•Vi vill ta tillvara på barnens intressen för matematik genom att erbjuda dem olika aktiviteter och material som utmanar dem och för dem vidare i deras nyfikenhet och lärande. 

•Vi vill visa på vilka geometriska former som finns och väcka en lust till att skapa och experimentera med dem samt att se vilka funktioner de har i vårt samhälle. 

•Genom att gestalta och göra aktiviteter med olika material vill vi ge barnen upplevelser där de kan bygga på sina kunskaper kring antalsuppfattning.

•Genom att använda material både inne och ute samt arbetsblad vill vi utmana barnen i att räkna addition och subtraktion. 

•Rums och lägesord vill vi använda i olika aktiviteter med kroppen både inne och ute i naturen. 

•Vi integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen.

b. Syfte:

Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför är just detta/dessa lärandemål viktiga för våra barn?

•Vi har valt att arbeta utefter ett pedagogiskt årshjul som hjälper oss att kvalitetssäkra att vi går igenom de olika läroplansmålen i vår undervisning samt att skapa ett meningsfullt lärande i undervisningen.

 Genom att göra matematiken meningsfull för barnen kan de få möjlighet att tidigt bli stärkta i matematik och det kan bland annat i sin tur underlätta senare i skolåldern.

2. Vilka kännetecken - kriterier strävar vi mot?

a. Hur vet/ser vi att vår undervisning bidrar till barnets lärande/förändrade kunnande?

•Att vi uppmärksammar att barnen benämner eller känner igen former och visar intresse för att hitta former i sin omgivning.
Att vi ser och hör att barn intresserar sig för att räkna och lösa matematikuppgifter med addition och subtraktion. 

•Att barnen visar intresse för antal och siffror genom att benämna dem som siffror och kopplar ihop siffra med antalet. 

•Begrepp. Ex cylinder, rätblock. Kvadrat, H2o etc. 
•Prepositioner. Bakom, framför, bredvid, på etc.

3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

Hur ska det ske på bästa sätt? frågor, observationer, uppgifter, material, intervjuer

•Introducera genom samtal och diskussion, bilder och filmer som vi tittar på och skriver ut. 

4. Planerad tidsperiod:

•Februari-mars 2021

5. Genomförande - arbetsmetoder: Hur gör vi?

Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla

Introduktion - förberedelse av barnen

Lärmiljö inne-ute, fysisk-social-pedagogisk

• vi synliggör matematik i våra lärmiljöer

•vi komplettera vårt material kring matematik

•vi gör iordning matematikmaterial som vi kan använda på förskolans gård samt i den närliggande skogen

Alla delaktiga (vårdnadshavarna)

• vi informerar och dokumenterar vårt fokusområde för vårdnadshavarna 

Material, olika tekniker, olika verktyg

•Naturmaterial. Vatten/is. Magnetsiffror, arbetsblad. Olika UR program som har matematiskt innehåll tex Miniräknarna och Mattelandet. Geometriska former bland annat i olika färgade papper, iPad, kamera, Glaskulor, stapeldiagram och OSMO (ett digitalt pedagogiskt program).

Indelning av barngruppen

•Vi delar in barngruppen i 3 mindre grupper, vi arbetar enskilt med våra grupper samt samarbetar mellan grupperna beroende på undervisningsaktiviteten. 

Planerad undervisning

•Vi planerar att ha 1 undervisningstillfällen inne i veckan per grupp och ca 1-2 undervisningstillfälle ute per grupp

Spontan undervisning 

•När intresse eller behov uppstår under den dagliga verksamheten så försöker vi ge tid för att ta vara på den stunden och utveckla den mer

Finns följande inplanerat för barnens lärande/progression:

 • utforska, experimentera och uppleva
 • flera olika sätt
 • kognitiv utmaning
 • metakognition
 • analysera och sortera
 • inkubation (vila emellan)

•Vi planerar att ge barnen möjligheter till att utforska sitt intresse inom matematik samt ge dom tillfällen till utmana sig inom detta område. Vi planerar in så att barnen får möjlighet att få en god balans mellan planerade och spontana undervisningstillfällen, lek, nedvarvning och tid för reflektion

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18